Vorig resultaat Volgend resultaat

GRI-tabel Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2014

Geconsolideerde balans per 31 december 2014

vóór resultaatbestemming

  (in miljoenen euro's) 31 december 2014 31 december 2013* 1 januari 2013*
  Activa      
  Vaste activa      
1 Materiële vaste activa 3.157 3.115 3.392
2 Vastgoedobjecten 196 169 160
3 Immateriële vaste activa 174 125 107
4 Investeringen verwerkt volgens de equity-methode 185 197 204
5 Overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen 226 205 176
6 Uitgestelde belastingvorderingen 295 385 344
  Totaal vaste activa 4.233 4.196 4.383
         
  Vlottende activa      
7 Voorraden 119 109 129
5 Overige beleggingen 223 231 279
8 Debiteuren en overige vorderingen 499 545 463
6 Te vorderen winstbelasting 32 30 11
9 Geldmiddelen en kasequivalenten 775 759 799
  Totaal vlottende activa 1.648 1.674 1.681
  Totaal activa 5.881 5.870 6.064
         
  Eigen vermogen en verplichtingen      
10 Eigen vermogen      
  Geplaatst aandelenkapitaal 1.012 1.012 1.012
  Reserves 2.024 2.075 1.893
  Onverdeelde winst 180 -43 263
  Totaal groepsvermogen 3.216 3.044 3.168
  Minderheidsbelang derden 0 0 0
  Totaal eigen vermogen 3.216 3.044 3.168
         
11 Aan komende jaren toe te rekenen baten 112 122 134
12 Leningen en overige financiële verplichtingen inclusief derivaten 867 730 576
13 Personeelsbeloningen 33 33 33
14 Voorzieningen 140 182 277
15 Overlopende posten 1 23 28
6 Uitgestelde belastingverplichtingen 169 158 152
  Totaal langlopende verplichtingen 1.322 1.248 1.200
         
12 Leningen en overige financiële verplichtingen 60 57 48
6 Verschuldigde winstbelasting 8 8 8
16 Crediteuren en overige schulden 868 1.003 1.083
17 Vooruitontvangen baten 372 314 382
14 Voorzieningen 35 196 175
  Totaal kortlopende verplichtingen 1.343 1.578 1.696
  Totaal verplichtingen 2.665 2.826 2.896
  Totaal eigen vermogen en verplichtingen 5.881 5.870 6.064

*   De herziening van de vergelijkende cijfers is het gevolg van de toegepaste stelselwijzigingen (klik hier voor meer informatie).