Vorig resultaat Volgend resultaat

Geconsolideerde balans per 31 december 2014 Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 2014

Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2014

  (in miljoenen euro's) 2014 2013*
19 Opbrengsten 4.144 3.873
20 Kosten personeel 1.546 1.490
21 Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen 332 610
22 Verbruik grond- en hulpstoffen en voorraden 473 485
22 Geactiveerde produktie eigen bedrijf -137 -176
23 Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten 450 465
24 Infraheffing en concessievergoeding 779 708
25 Overige bedrijfslasten 420 408
  Bedrijfslasten 3.863 3.990
4 Aandeel in resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode 40 47
  Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 321 -70
  Financieringsbaten 16 11
  Financieringslasten -51 -37
26 Nettofinancieringsresultaat -35 -26
  Resultaat voor winstbelastingen 286 -96
27 Winstbelasting -106 53
  Resultaat over de verslagperiode 180 -43
       
  Toe te rekenen aan:    
  De aandeelhouder van de vennootschap 180 -43
  Minderheidsbelang 0 0
  Resultaat over de verslagperiode 180 -43

De herziening van de vergelijkende cijfers is het gevolg van de toegepaste stelselwijzigingen (Klik hier voor meer informatie).