Vorig resultaat Volgend resultaat

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2014 Algemene informatie

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

(in miljoenen euro's) Geplaatst aandelen kapitaal Overige reserves Ingehouden winsten Totaal Minder-heids-belang Totaal eigen vermogen
Stand per 1 januari 2013 1.012 -23 2.179 3.168 0 3.168
Effect stelselwijziging       0   0
             
Herziene stand per 1 januari 2013 1.012 -23 2.179 3.168 0 3.168
             
Gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten over de periode            
Winst over de verslagperiode     -43 -43 0 -43
Niet-gerealiseerde resultaten rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen   9   9 0 9
             
Totaalresultaat over de verslagperiode 0 9 -43 -34 0 -34
             
Transacties met eigenaars, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen            
Dividend aan aandeelhouders     -92 -92 0 -92
Overig     2 2   2
             
Herziene stand per 31 december 2013 1.012 -14 2.046 3.044 0 3.044