Vorig resultaat Volgend resultaat

Samenvatting van belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving Herziene geconsolideerde balans per 1 januari 2013

Stelselwijzigingen

De Groep heeft de volgende nieuwe IFRS richtlijnen en wijziging van richtlijnen, inclusief mogelijk hieruit resulterende wijzigingen van andere richtlijnen, met als datum van eerste verplichte toepassing 1 januari 2014 toegepast.

IFRS 11 Gezamenlijke overeenkomsten

IFRS 11 herziet de verwerking van joint ventures (die onder de nieuwe standaard ‘gezamenlijke overeenkomsten’ worden genoemd). De belangrijkste verandering is dat er voor joint ventures niet langer een keuzemogelijkheid bestaat tussen de ‘equity’-methode en proportionele consolidatie; maar dat op grond van de gezamenlijke overeenkomsten wordt beoordeeld of de ‘equity’-methode of de proportionele consolidatie van toepassing is. Een aantal joint ventures worden met ingang van 2014 niet meer proportioneel geconsolideerd, maar worden volgens de ‘equity’-methode verwerkt. Om aansluiting te houden met de wijze waarop de onderneming wordt aangestuurd maakt het ‘resultaat op investeringen verwerkt volgens de ‘equity’ -methode met ingang van 2014 onderdeel uit van het bedrijfsresultaat. Deze stelselwijziging leidt niet tot een aanpassing van het netto resultaat van de Groep.

Het effect van de stelselwijziging op de geconsolideerde balans, geconsolideerde winst-en-verliesrekening en geconsolideerd kasstroomoverzicht is als volgt: