Vorig resultaat Volgend resultaat

Stelselwijzigingen Herziene geconsolideerde balans per 31 december 2013

Herziene geconsolideerde balans per 1 januari 2013

(in miljoenen euro's) Gerapporteerd per 1 januari 2013 Effect stelselwijziging IFRS 11 en overige reclassificaties Herziene stand per 1 januari 2013
Activa      
Vaste activa      
Materiële vaste activa 3.405 -13 3.392
Vastgoedobjecten 314 -154 160
Immateriële vaste activa 117 -10 107
Investeringen verwerkt volgens de equity-methode 14 190 204
Overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen 176 0 176
Uitgestelde belastingvorderingen 346 -2 344
Totaal vaste activa 4.372 11 4.383
       
Vlottende activa      
Voorraden 134 -5 129
Overige beleggingen 279 0 279
Debiteuren en overige vorderingen 509 -46 463
Te vorderen winstbelasting 11 0 11
Geldmiddelen en kasequivalenten 948 -149 799
Totaal vlottende activa 1.881 -200 1.681
       
Totaal activa 6.253 -189 6.064
       
Eigen vermogen en verplichtingen      
Eigen vermogen      
Geplaatst aandelenkapitaal 1.012 0 1.012
Reserves 1.893 0 1.893
Onverdeelde winst 263 0 263
Totaal groepsvermogen 3.168 0 3.168
Minderheidsbelang derden 0 0 0
Totaal eigen vermogen 3.168 0 3.168
       
Aan komende jaren toe te rekenen baten 134 0 134
Leningen en overige financiële verplichtingen inclusief derivaten 577 -1 576
Personeelsbeloningen 35 -2 33
Voorzieningen 277 0 277
Overlopende posten 39 -11 28
Uitgestelde belastingverplichtingen 153 -1 152
Totaal langlopende verplichtingen 1.215 -15 1.200
       
Leningen en overige financiële verplichtingen 48 0 48
Verschuldigde winstbelasting 12 -4 8
Crediteuren en overige schulden 1.248 -165 1.083
Vooruitontvangen baten 387 -5 382
Voorzieningen 175 0 175
Totaal kortlopende verplichtingen 1.870 -174 1.696
Totaal verplichtingen 3.085 -189 2.896
Totaal eigen vermogen en verplichtingen 6.253 -189 6.064