Vorig resultaat Volgend resultaat

Herziene geconsolideerde balans per 31 december 2013 Herzien geconsolideerd kasstroomoverzicht 2013

Herziene geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2013

(in miljoenen euro's) Gerapporteerd over 2013 Effect stelselwijziging IFRS 11 en overige reclassificaties Herziene cijfers over 2013
Opbrengsten 4.606 -733 3.873
Kosten personeel 1.662 -172 1.490
Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen 626 -16 610
Verbruik grond- en hulpstoffen en voorraden 549 -64 485
Geactiveerde produktie eigen bedrijf 0 -176 -176
Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten 515 -50 465
Infraheffing en concessievergoeding 638 70 708
Overige bedrijfslasten 680 -272 408
Bedrijfslasten 4.670 -504 3.990
       
Aandeel in resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode 0 47 47
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten -64 -6 -70
Financieringsbaten 11 0 11
Financieringslasten -37 0 -37
Nettofinancieringsresultaat -26 0 -26
Resultaat voor winstbelastingen 1 -1 0
Winstbelasting -89 -7 -96
Resultaat over de verslagperiode 46 7 53
  -43 0 -43
       
Toe te rekenen aan:      
De aandeelhouder van de vennootschap -43 0 -43
Minderheidsbelang 0 0 0
Resultaat over de verslagperiode -43 0 -43