Vorig resultaat Volgend resultaat

Herziene geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2013 Overige gewijzigde richtlijnen

Herzien geconsolideerd kasstroomoverzicht 2013

(in miljoenen euro's) Gerapporteerd over 2013 Effect stelselwijziging IFRS 11 Herziene cijfers 2013
Resultaat over de verslagperiode -43 0 -43
Aanpassingen voor:      
Afschrijvingen 351 -16 335
Bijzondere waardeverminderingen 285 0 285
Resultaat uit verkoop deelnemingen 17 0 17
Nettofinancieringsresultaat 26 0 26
Resultaat uit investeringen verwerkt volgens de equity-methode -1 -46 -47
Mutatie aan komende jaren toe te rekenen baten -12 1 -11
Winstbelasting -46 -7 -53
  577 -68 509
       
Mutatie voorraden 10 0 10
Mutatie debiteuren en overige vorderingen -493 411 -82
Mutatie voorzieningen -75 0 -75
Mutatie overige langlopende verplichtingen 172 2 174
Mutatie kortlopende verplichtingen exclusief kredietinstellingen 280 -425 -145
  471 -80 391
       
Betaalde financieringslasten -22 0 -22
Betaalde winstbelastingen -20 0 -20
       
Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten 429 -80 349
       
Ontvangen financieringsbaten 12 0 12
Dividend uit investeringen verwerkt volgens de equity-methode 1 61 62
Vervreemding (verwerving) van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten (verworven) geldmiddelen -11 0 -11
Verwerving van (im)materiële vaste activa -319 7 -312
Verwerving van vastgoedbeleggingen -21 1 -20
Ontvangsten uit overige beleggingen 519 0 519
Betalingen uit overige beleggingen -472 0 -472
Verwerving financiële vaste activa, incl. beleggingen -44 0 -44
Vervreemding financiële vaste activa, incl. beleggingen 10 0 10
Vervreemding (im)materiële vaste activa en vastgoedobjecten 20 0 20
       
Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten -305 69 -236
       
Nettokasstroom uit bedrijfs- en investeringsactiviteiten 124 -11 113
       
Ontvangsten uit leasebetalingen 15 0 15
Aflossing van opgenomen leningen -73 0 -73
Opname langlopende leningen 0 0 0
Betaald dividend  -92 0 -92
       
Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten -150 0 -150
       
Netto-toename geldmiddelen en kasequivalenten -26 -11 -37
Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari 948 -149 799
Valutakoers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen -3 0 -3
Geldmiddelen en kasequivalenten per 31 december 919 -160 759