Vorig resultaat Volgend resultaat

Overige gewijzigde richtlijnen Grondslagen voor consolidatie

Schattingen en beoordelingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat de raad van bestuur oordelen vormt en schattingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verschillende andere factoren die, gegeven de omstandigheden, als redelijk worden beschouwd. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden periodiek beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden verwerkt in de periode waarin de schatting wordt herzien, dan wel in toekomstige perioden indien de herziening betrekking heeft op toekomstige perioden.

De belangrijkste schattingen en beoordelingen betreffen voornamelijk voorziening voor reorganisatiekosten, voorziening verlieslatend contract HSA, uitgestelde belastingvorderingen en reservering voor vernieuwing spooraansluitingen. Zie de grondslagen en toelichtingen bij noot 1, 6, 14 en 15.

De hierna uiteengezette grondslagen voor financiƫle verslaggeving zijn consistent toegepast voor de gepresenteerde perioden in deze geconsolideerde jaarrekening.