Vorig resultaat Volgend resultaat

Winstbelasting Bepaling reële waarde

Nieuwe standaarden en interpretaties

De Groep heeft geen nieuwe standaarden, wijzigingen van bestaande standaarden of interpretaties vervroegd vrijwillig toegepast die pas met ingang van de jaarrekening over 2015 of later verplicht zijn.

De Groep onderzoekt momenteel de consequenties van de volgende nieuwe standaarden, interpretaties en wijzigingen van bestaande standaarden, waarvan toepassing verplicht is met ingang van de jaarrekening over 2015 of later indien vermeld:

IFRS 9 Financiële Instrumenten

IFRS 9, gepubliceerd in juli 2014, vervangt de huidige regelgeving van IAS 39 Financiële instrumenten: Opname en Waardering. IFRS 9 bevat herziene regelgeving ten aanzien van de classificatie en waardering van financiele instrumenten, inclusief een nieuw verwacht kredietverlies model om bijzondere waardeverminderingen op financiele activa te berekenen, en nieuwe algemene hedge accounting vereisten. Ook de bepalingen van IAS 39 ten aanzien van opname en het niet meer opnemen van financiele instrumenten zijn overgenomen in de nieuwe richtlijn. IFRS 9 is effectief voor boekjaren die starten op of na 1 januari 2018, met de mogelijkheid tot eerdere invoering van de richtlijn. De Groep analyseert de potentiele impact op de geconsolideerde jaarrekening als gevolg van de toepassing van IFRS 9. Deze richtlijn is nog niet goedgekeurd door de EU.

IFRS 15 Omzet uit contracten met klanten

IFRS 15 stelt een alomvattend kader voor het bepalen of, hoeveel en wanneer opbrengsten opgenomen worden. Het vervangt de bestaande regelgeving ten aanzien van omzetverantwoording, met inbegrip van IAS 18 Opbrengsten, IAS11Onderhanden projecten en IFRIC13Loyaliteitsprogramma's.

IFRS 15 is effectief voor boekjaren die starten op of na 1 januari 2017, met de mogelijkheid tot eerdere invoering van de richtlijn. De Groep analyseert de potentiele impact op de geconsolideerde jaarrekening als gevolg van de toepassing van IFRS 15. Deze richtlijn is nog niet goedgekeurd door de EU.

Overig

De volgende nieuwe of aangepaste standaarden hebben geen signifcante impact op de geconsolideerde jaarrekening van de Groep.

  • IFRS 14 Overlopende posten uit hoofde van tariefregulering
  • Verwerking van de aankoop van belangen in gezamenlijke operaties (aanpassingen aan IFRS 11)
  • Verduidelijking van geaccepteerde methodes voor afschrijving en amortisatie (Aanpassingen van IAS 16 en IAS 38)
  • Toegezegde Pensioenregeling: Bijdrage werknemers (aanpassingen aan IAS 19)
  • IFRIC 21 Heffingen van overheidswege
  • Jaarlijkse IFRS verbeteringen cyclus 2010 -2012
  • Jaarlijkse IFRS verbeteringen cyclus 2011 -2013