Vorig resultaat Volgend resultaat

Grondslagen geconsolideerd kasstroomoverzicht 1 Materiële vaste activa

Acquisitie en verkopen van bedrijven

In 2014 zijn geen deelnemingen aangekocht.

De Groep heeft in het najaar van 2014 een deelneming verkocht. Het resultaat van deze transactie bedraagt € 0,1 miljoen verlies en is opgenomen onder de overige bedrijfslasten.