Vorig resultaat Volgend resultaat

Acquisitie en verkopen van bedrijven 2 Vastgoedobjecten

1 Materiële vaste activa

(In miljoenen euro's)                
2013 Terreinen Bedrijfs-gebouwen Overige vaste installaties Rollend materieel Onderdelen Apparatuur en bedrijfs-materieel Werken en materieel in constructie Totaal
Aanschaffingsprijs per 1 januari  132 467 151 5.802 99 587 310 7.548
                 
Investeringen             374 374
Activeringen 1 86 13 266 0 64 -430 0
Acquisities 0 0 0 0 0 0 0 0
Koersverschillen 0 0 0 -1 0 0 0 -1
Desinvesteringen -4 -5 -1 -115 -2 -14 0 -141
Bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0 -88 -88
Overige mutaties 0 -4 -1 6 -1 0 -1 -1
                 
Aanschaffingsprijs per 31 december  129 544 162 5.958 96 637 165 7.691
                 
Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen per 1 januari 28 223 110 3.286 62 447 0 4.156
                 
Afschrijvingen 2 17 10 239 3 49 0 320
Desinvesteringen 0 -4 -1 -67 -2 -11 0 -85
Bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 184 0 2 0 186
Terugneming bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0 0 0
Koersverschil 0 0 0 -1 0 0 0 -1
Overige mutaties -1 1 0 -2 0 2 0 0
                 
Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen per 31 december 29 237 119 3.639 63 489 0 4.576
                 
Boekwaarde per 1 januari 104 244 41 2.516 37 140 310 3.392
                 
Boekwaarde per 31 december 100 307 43 2.319 33 148 165 3.115
                 
                 
2014 Terreinen Bedrijfs-gebouwen Overige vaste installaties Rollend materieel Onderdelen Apparatuur en bedrijfs-materieel Werken en materieel in constructie Totaal
Aanschaffingsprijs per 1 januari 129 544 162 5.958 96 637 165 7.691
                 
Investeringen             382 382
Activeringen 2 16 11 74 0 32 -135 0
Acquisities 0 0 0 0 0 0 0 0
Koersverschillen 0 1 0 1 0 1 0 3
Desinvesteringen -2 -6 -3 -70 0 -18 -4 -103
Terugneming bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige mutaties 0 2 0 3 0 -48 -3 -46
                 
Aanschaffingsprijs per 31 december  129 557 170 5.966 96 604 405 7.927
                 
Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen per 1 januari 29 237 119 3.639 63 489 0 4.576
                 
Afschrijvingen 2 19 10 229 3 43 0 306
Desinvesteringen 0 -4 0 -65 0 -15 0 -84
Bijzondere waardeverminderingen 0 1 0 0 0 0 0 1
Terugneming bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 -3 0 0 0 -3
Koersverschil 0 0 0 0 0 0 0 0
Vervreemdingen 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige mutaties  0 3 0 0 0 -29 0 -26
                 
Gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen per 31 december 31 256 129 3.800 66 488 0 4.770
                 
Boekwaarde per 31 december 98 301 41 2.166 30 116 405 3.157

De overige mutaties zijn voornamelijk het gevolg van herziene inschatting van classificatie tussen materiële en immateriële vaste activa en hebben betrekking op software.

Een deel van de treinen die op de balans zijn opgenomen, maakt deel uit van in het verleden afgesloten crossborder-leasetransacties. De boekwaarde van het rollend materieel dat ultimo 2014 in crossborder leases is ondergebracht bedraagt € 120 miljoen (2013: € 127 miljoen).

Ten behoeve van Eurofima-leningen welke geen onderdeel uitmaken van de crossborder-leasefinanciering(en) zijn zekerheden verstrekt in de vorm van een pandrecht op rollend materieel (zie ook noot 29). De boekwaarde hiervan is € 317 miljoen (2013: € 406 miljoen).

Daarnaast zijn er voor een bedrag van € 92 miljoen (2013: € 100 miljoen) zekerheden gesteld met betrekking tot (geleasde) activa. Verdere toelichting is opgenomen onder de paragraaf Financieel Risicobeheer (zie noot 28).

Werken en materieel in constructie bestaan voornamelijk uit investeringen in treinen en gebouwen.

Bijzondere waardevermindering en terugneming

Contract AnsaldoBreda

De Groep heeft in de loop van 2013 definitief besloten dat het V250-materieel niet meer zal worden ingezet. In 2013 is een waardeverminderingsverlies van per saldo €125 miljoen verwerkt. Dit waardeverminderingsverlies is in 2013 als volgt verwerkt:

Bijzondere waardevermindering rollend materieel 181  
Bijzondere waardevermindering werken en materieel in constructie 88  
Totaal   269
Vordering uit hoofde van bankgarantie   -81
Overig (waaronder een vervallen verplichting voor nog niet betaalde koopsom)   -63
     
Waardeverminderingsverlies   125

Op 17 maart 2014 hebben de Groep, AnsaldoBreda (AB) en haar moedermaatschappij Finmeccanica een oplossing bereikt voor hun geschil ten aanzien van de V250-treinen. De bedrijven hebben een overeenkomst gesloten die inhoudt dat alle V250-treinen teruggaan naar AB en resulteert in een terugbetaling in termijnen van €125 miljoen aan NS. NS heeft ten aanzien van de terugbetaling een garantie ontvangen van een financiële instelling in Nederland. Ultimo 2014 resteert een vordering van €81 miljoen op AB. Alle V250-treinen zijn in 2014 teruggegaan naar AB.

Onderdeel van de overeenstemming is dat beide partijen afzien van financiële claims, inclusief die voor mogelijk geleden schade van beide zijden.

Door de ontvangst van een bedrag van €125 miljoen kan NS het totale verlies als gevolg van het V250-project aanzienlijk beperken. Als gevolg hiervan is in 2014 een bate verwerkt van €44 miljoen onder de overige bedrijfslasten. Eventuele nog te ontvangen additionele toekomstige betalingen als een gevolg van de verkoop van treinen door AB zullen het cumulatieve waardeverlies verder verminderen, echter gezien de onzekerheid in de opbrengsten zijn deze toekomstige opbrengsten nog niet verantwoord.

Overige bijzondere waardevermindering en terugneming

De berekeningen die leiden tot bijzondere waardeverminderingen en terugnemingen hiervan zijn gebaseerd op een gewogen gemiddelde disconteringsvoet na belastingen die ligt tussen 5% en 7% (2013: tussen 7% en 9%).