Vorig resultaat Volgend resultaat

3 Immateriële vaste activa 5 Overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen

4 Investeringen verwerkt volgens de 'equity'-methode

De financiële gegevens van de investeringen verwerkt volgens de equity-methode met een boekwaarde van € 185 miljoen (2013: € 197 miljoen) zijn als volgt:

2013                
Naam entiteit Merseyrail Ltd Northern Rail Ltd Vastgoed fondsen Trans Link Systems BV Overige joint ventures Totaal joint ventures Overige deelnemingen Totaal
Procentueel Belang 50% 50% 53% 68,75%        
                 
Vlottende activa 34 106 33 177 3   42  
waarvan Geldmiddelen en kasequivalenten 20 60 21 157 2   20  
Vaste activa 12 12 285 19 0   49  
Kortlopende verplichtingen 40 112 16 151 2   20  
waarvan kortlopende financiële verplichtingen 0 0 0 0 0   4  
Langlopende verplichtingen 6 6 0 14 0   23  
waarvan langlopende financiële verplichtingen 2 0 0 0 0   1  
                 
Netto vermogen (op basis van 100%) 0 0 302 31 1   48  
Boekwaarde investeringen verwerkt volgens equity methode 0 0 161 21 1 183 14 197
                 
Omzet 170 756 49 76 10   81  
Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen 2 4 17 6 1   4  
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 20 42 20 13 1   4  
Financieringsbaten 0 0 0 0 0   0  
Financieringslasten 0 0 0 0 0   0  
Winstbelasting 5 10 0 0 0   2  
Winst over de verslagperiode 15 32 20 13 1   3  
                 
Totaalresultaat over de verslagperiode 15 40 20 13 1   3  
                 
Aandeel in totaalresultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode 7 20 10 9 0 46 1 47
Aandeel in niet-gerealiseerde resultaten rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen 0 1 0 0 0 1 0 1
Aandeel in totaalresultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode 7 21 10 9 0 47 1 48
                 
Ontvangen dividend 10 17 21 0 0 48 1 49
                 
2014                
(in miljoenen euro's)                
Naam entiteit Merseyrail Ltd Northern Rail Ltd Vastgoed fondsen Trans Link Systems BV Overige joint ventures Totaal joint ventures Overige deelnemingen Totaal
Procentueel Belang 50% 50% 53% 68,75%        
                 
Vlottende activa 32 94 30 227 5   41  
waarvan Geldmiddelen en kasequivalenten 22 43 20 207 0   27  
Vaste activa 13 15 264 18 2   41  
Kortlopende verplichtingen 38 97 14 195 4   26  
waarvan kortlopende financiële verplichtingen 0 9 0 0 0   3  
Langlopende verplichtingen 7 17 0 15 0   14  
waarvan langlopende financiële verplichtingen 0 10 0 0 0   0  
                 
Netto vermogen (op basis van 100%) 0 -5 280 35 3   42  
Boekwaarde investeringen verwerkt volgens equity methode 0 -3 148 24 2 171 14 185
                 
Omzet 187 705 45 81 27   88  
Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen 2 5 17 5 0   6  
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 23 22 16 15 4   5  
Financieringsbaten 0 0 0 0 0   0  
Financieringslasten 0 1 0 0 0   0  
Winstbelasting 6 4 0 0 0   2  
Winst over de verslagperiode 17 17 16 15 4   4  
                 
Totaalresultaat over de verslagperiode 17 16 16 15 4   3  
                 
Aandeel in resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode 8 9 9 11 2 39 1 40
Aandeel niet-gerealiseerde resultaten rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen 0 -1 0 0 0 -1 0 -1
Aandeel in totaalresultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode 8 8 9 11 2 38 1 39
                 
Ontvangen dividend 9 11 20 7 2 49 1 50

Belangen in joint ventures

Merseyrail Services Holding Company Ltd en Northern Rail Holdings Ltd

De Merseyrail-concessie en de Northern Rail-concessie worden in 50/50 joint-arrangements uitgevoerd met Serco, een beursgenoteerde Britse onderneming. NS en Serco hebben gezamenlijke zeggenschap en elk een 50% financieel belang in de holding entiteiten. De concessies zijn ondergebracht in zelfstandige entiteiten, waarin de holding een 100% belang heeft. De resultaten van de holdings worden 50/50 uitgekeerd aan NS en Serco.

Vastgoedfondsen

De Groep heeft direct en indirect belangen in de volgende commanditaire vennootschappen:

  Percentage
Deelname
Statutaire
zetel
Stationslocaties OG CV 55,8 Utrecht
Basisfonds Stationslocaties CV 50,9 Utrecht

Door de participanten van de CV’s is een gemeenschappelijk participatievermogen bijeengebracht dat voor gezamenlijke rekening en risico heeft belegd in vastgoedobjecten. De Groep is tevens beherend vennoot en belegt en beheert het vermogen voor rekening en risico van de vennoten, waarbij de beherend vennoot hoofdelijk aansprakelijk is voor de schulden van de commanditaire vennoot. Dientengevolge worden de belangen in de vastgoedfondsen aangemerkt als joint ventures.

Trans Link Systems BV

NS heeft in 2002 Trans Link Systems BV (hierna: TLS) opgericht. TLS is opgericht om de OV Chipkaart te ontwikkelen en te exploiteren. TLS is een besloten vennootschap (BV) waarvan de aandelen sinds 2008 in het bezit zijn van vier aandeelhouders. Ondanks dat de Groep 68,75% van de aandelen in haar bezit heeft wordt niet voldaan aan de consolidatie criteria.

NS heeft in 2014 tezamen met andere aandeelhouders van TLS de intentie uitgesproken dat TLS in handen zal komen van alle vervoerders in Nederland. Doel is om middels de oprichting van een coöperatie een solide OV-betaalmarkt te creëren waarin alle vervoerders zijn vertegenwoordigd. Deze intentie zal waarschijnlijk leiden tot vervreemding van de aandelen in TLS welke zal plaatsvinden zodra overeenstemming is bereikt over de contractuele voorwaarden. Aangezien deze contractuele voorwaarden nog niet zijn vervuld ultimo 2014 is dit belang nog niet geclassificeerd als “aangehouden voor verkoop”.

Ten aanzien van de investeringen verwerkt volgens de 'equity'-methode zijn er geen materiële voorwaardelijke activa en/of verplichtingen.

Ten aanzien van de waardering van de belangen in joint ventures zijn er geen significante schattingen en beoordelingen.

Een volledige lijst van groepsmaatschappijen, geassocieerde deelnemingen en joint ventures in overeenstemming met de volgens de artikelen 2:379 en 2:414 BW vereiste vermeldingen is neergelegd op het kantoor van het Handelsregister te Utrecht.