Vorig resultaat Volgend resultaat

5 Overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen 7 Voorraden

6 (Uitgestelde) belastingvorderingen en -verplichtingen

  Vorderingen Verplichtingen
  31 december 2014 31 december 2013 31 december 2014 31 december 2013
Materiële vaste activa 63 112 155 150
Immateriële vaste activa 0 0 4 0
Financiële vaste activa 0 0 8 0
Voorraden 0 0 0 0
Vorderingen 31 62 0 7
Aan komende jaren toe te rekenen baten 35 37 0 0
Voorzieningen 1 43 0 1
Langlopende verplichtingen 14 14 0 0
Overige posten 1 2 2 0
Verliescompensatie 150 115 0 0
Uitgestelde belastingvordering 345 385    
  295      
Uitgestelde belastingverplichting     169 158
         
Saldo van uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen 126 227    
Kortlopende belastingvorderingen en- verplichtingen:        
Te vorderen winstbelasting 32 30    
         
Verschuldigde winstbelasting     8 8

2013 Bedrag waarover uitgestelde belasting wordt berekend per 1 jan. 2013 verwerkt in winst- en verlies rekening verwerkt in niet gerealiseerde resultaten Overige mutaties Bedrag waarover uitgestelde belasting wordt berekend per 31 dec. 2013
Uitgestelde belastingvorderingen          
           
Materiële vaste activa 493 -23 0 0 470
Immateriële vaste activa 1 -1 0 0 0
Financiële vaste activa 0 0 0 0 0
Voorraden 0 0 0 0 0
Vorderingen 367 -118 0 0 249
Aan komende jaren toe te rekenen baten 165 -19 0 0 146
Voorzieningen 263 -95 -3 0 165
Langlopende verplichtingen 76 -11 -11 0 54
Kortlopende verplichtingen 6 -1 0 0 5
Overige posten 0 0 0   0
Totaal tijdelijke verschillen 1.371 -268 -14 0 1.089
           
Uitgestelde belastingvordering over tijdelijke verschillen 344 -70 -4 0 270
Verliescompensatie 1 114 0 0 115
Fiscale waarde van te verrekenen verlies, carry back op oude jaren 0 0 0   0
Belastingvordering op openstaande aangiften voorgaande jaren          
          0
Totaal uitgestelde belastingvordering 345 44 -4 0 385
           
Uitgestelde belastingverplichtingen          
           
Materiële vaste activa 899 58 0 0 957
Immateriële vaste activa 20 -3 0 0 17
Financiële vaste activa 35 0 0 0 35
Vorderingen 2 0 0 0 2
Voorzieningen 1 0 0 0 1
Overige posten 0 0 0 0 0
Totaal tijdelijke verschillen 957 55 0 0 1.012
           
Uitgestelde belastingverplichting over tijdelijke verschillen 152 6     158
Wijziging van belastingpercentage tijdelijke verschillen 0 0 0   0
           
Totaal uitgestelde belastingverplichting 152 6 0 0 158
           
2014          
Uitgestelde belastingvorderingen          
           
Materiële vaste activa 470 -521 9 292 250
Immateriële vaste activa 0       0
Vorderingen 249 -123   -4 122
Aan komende jaren toe te rekenen baten 146 -7 4   143
Voorzieningen 165 -197   35 3
Langlopende verplichtingen 54 -3 10 -3 58
Kortlopende verplichtingen 5 1     6
Totaal tijdelijke verschillen 1.089 -850 23 320 582
           
Uitgestelde belastingvordering over tijdelijke verschillen 270 -210 5 80 145
Verliescompensatie 115 70   -35 150
Totaal uitgestelde belastingvordering 385 -140 5 45 295
           
Uitgestelde belastingverplichtingen          
           
Materiële vaste activa 957 51 7 23 1.038
Immateriële vaste activa 17 -4     13
Financiële vaste activa 35 -4     31
Vorderingen 2 -2     0
Voorzieningen 1       1
Overige posten 0 -131   141 10
Totaal tijdelijke verschillen 1.012 -90 7 164 1.093
           
Uitgestelde belastingverplichting over tijdelijke verschillen 158 -32 3 40 169
           
Wijziging van belastingpercentage tijdelijke verschillen         0
           
Totaal uitgestelde belastingverplichting 158 -32 3 40 169

De overige mutaties zijn het gevolg van aanpassingen in de fiscale positie als gevolg van het indienen van de aangifte.

Netto operationele verliezen die aangemerkt worden als fiscale verliezen volgens Nederland belastingwetten die door Nederlandse dochterondernemingen ontstaan kunnen in het algemeen worden verrekend met toekomstige winsten gerealiseerd in de negen jaar na het jaar waarin het verlies is geleden, en kan worden verrekend met de winst van het jaar voorafgaand aan het verlies jaar. Voor de posities in buitenlandse ondernemingen gelden vergelijkbare regels.

Op 31 december 2014 heeft de Groep uitgestelde belastingvorderingen ten bedrage van € 345 miljoen. Deze uitgestelde belastingvorderingen worden grotendeels gedekt door uitgestelde belastingverplichtingen die in de referentieperiode tot en met 2023 tot belastbare winst leiden en geprognotiseerde winsten tot en met 2023 welke zijn gebaseerd op het Concernplan 2015 - 2017. Bij de prognoses is uitgegaan van de huidige samenstelling van de activiteiten van de Groep en met inachtneming van de HRN concessie die per 1 januari 2015 is ingegaan. De Groep beschikt daarenboven over tax planningsmogelijkheden die indien nodig ten uitvoer zullen worden gebracht. Omdat de prognoses tot en met 2023 een inherente schattingsonzekerheid bevatten is als gevolg hiervan € 50 miljoen niet gewaardeerd. Dit leidt tot netto uitgestelde belastingvorderingen van € 295 miljoen.

Voor de Nederlandse vennootschapsbelasting geldt voor 2014 een tarief van 25% (2013: 25%). Voor de berekening van de uitgestelde belastingpositie is uitgegaan van het geldende tarief van 25%.

De totale uitgestelde netto positie latente belastingen ad per saldo € 126 miljoen te vorderen (2013: € 227 miljoen) is als volgt te verdelen:

  • van Nederlandse fiscus te vorderen € 212 miljoen (2013: € 313 miljoen);
  • van Duitse fiscus te vorderen € 14 miljoen (2013: € 12 miljoen);
  • aan Britse fiscus te vorderen € 5 miljoen (2013: € 1 miljoen verschuldigd);
  • aan Ierse fiscus verschuldigd € 105 miljoen (2013: € 97 miljoen).

Kortlopende belastingvorderingen en -schulden

De te vorderen winstbelasting ad € 32 miljoen (2013: € 30 miljoen) is als volgt te verdelen:

  • van Britse fiscus te vorderen € 7 miljoen (2013: € 2 miljoen);
  • van Nederlandse fiscus te vorderen: € 20 miljoen (2013: € 28 miljoen).
  • overige € 5 miljoen (2013: nihil).

De verschuldigde winstbelasting ad € 8 miljoen (2013: € 8 miljoen) is als volgt te verdelen:

  • aan Britse fiscus verschuldigd € 7 miljoen (2013: € 3 miljoen);
  • aan Nederlandse fiscus verschuldigd nihil (2013: € nihil);
  • aan Ierse fiscus verschuldigd € 1 miljoen (2013: € 5 miljoen).