Vorig resultaat Volgend resultaat

6 (Uitgestelde) belastingvorderingen en -verplichtingen 8 Debiteuren en overige vorderingen

7 Voorraden

  31 december 2014 31 december 2013
Onderhoudsmaterialen 96 93
Projecten in aanbouw onverkocht 14 7
Handelsgoederen 9 9
     
Totaal 119 109

In 2014 bedraagt de als last opgenomen vermindering van de voorraadwaarde tot netto-opbrengstwaarde € 5 miljoen (2013: € 10 miljoen). De cumulatieve waardevermindering, na onttrekkingen, bedraagt ultimo 2014 € 103 miljoen (2013:
€ 108 miljoen).