Vorig resultaat Volgend resultaat

7 Voorraden 9 Geldmiddelen en kasequivalenten

8 Debiteuren en overige vorderingen

  31 december 2014 31 december 2013
Vorderingen op opdrachtgevers uit onderhanden projecten 6 5
Debiteuren  182 211
Nog te factureren opbrengsten 98 71
Overige belastingen en sociale lasten 25 19
Overige vorderingen 188 239
     
Totaal 499 545

Onder de debiteuren en overige vorderingen is een bedrag opgenomen van € 22 miljoen (2013: € 52 miljoen) met betrekking tot verbonden partijen.

Het met debiteuren en overige vorderingen (exclusief onderhanden projecten in opdracht van derden) samenhangende kredietrisico alsmede de bijzondere waardeverminderingsverliezen staan vermeld in noot 28.

Onderhanden werk uit onderhanden projecten

  31 december 2014 31 december 2013
Kosten onderhanden projecten 17 198
Gerealiseerde winsten en verliezen  -4 30
  13 228
     
Af: Gedeclareerde termijnen 7 253
  6 -25
Opgenomen onder:    
Vorderingen op opdrachtgevers uit onderhanden projecten 6 5
Vooruitontvangen bedragen onderhanden werken 0 -30

De crediteuren en overige schulden staan vermeld in noot 16.