Vorig resultaat Volgend resultaat

8 Debiteuren en overige vorderingen 10 Eigen vermogen

9 Geldmiddelen en kasequivalenten

  31 december 2014 31 december 2013
Kas- en banksaldi 774 718
Op korte termijn opvraagbare deposito's 0 40
Gebonden rekeningen 1 1
     
Totaal 775 759

De kas- en banksaldi staan volledig ter vrije beschikking.

Het renterisico van de Groep en een gevoeligheidsanalyse voor financiƫle activa en verplichtingen staan vermeld in noot 28.