Vorig resultaat Volgend resultaat

9 Geldmiddelen en kasequivalenten 11 Aan komende jaren toe te rekenen baten

10 Eigen vermogen

Voor het verloop van het eigen vermogen wordt verwezen naar Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen NV Nederlandse Spoorwegen.

Zowel per 31 december 2014 als per 31 december 2013 bestond het maatschappelijk kapitaal uit 4 miljoen gewone aandelen met een nominale waarde van € 453,78 (oorspronkelijk NLG 1.000). Er zijn 2.230.738 geplaatste aandelen die geheel zijn volgestort. Alle geplaatste aandelen zijn in handen van de Staat der Nederlanden. De houders van aandelen zijn gerechtigd tot dividend zoals dit jaarlijks wordt gedeclareerd op basis van het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders betreffende de resultaatbestemming. De aandeelhouders hebben het recht om per aandeel één stem uit te brengen tijdens vergaderingen van de vennootschap.

In de aandeelhoudersvergadering van 4 maart 2014 zijn de jaarrekening over 2013 en de winstbestemming vastgesteld. Overeenkomstig het voorstel is het verlies over de verslagperiode van € 43 miljoen onttrokken aan de algemene reserve.

Het verloop van de overige reserves is als volgt:

(in miljoenen euro's) Reserve omrekenings- verschillen Afdekkings- reserve Reële waarde reserve Actuariële reserve Herwaarderings reserve deelnemingen Totaal overige reserves
Stand per 1 januari 2013 2 -36 0 0 11 -23
Effect stelselwijziging 0 0 0 0 0 0
             
Herziene stand per 1 januari 2013 2 -36 0 0 11 -23
             
Niet-gerealiseerde resultaten rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen -1 8 0 2 0 9
             
Herziene stand per 31 december 2013 1 -28 0 2 11 -14
             
             
(in miljoenen euro's) Reserve omrekenings- verschillen Afdekkings- reserve Reële waarde reserve Actuariële reserve Herwaarderings reserve deelnemingen Totaal overige reserves
             
Herziene stand per 1 januari 2014 1 -28 0 2 11 -14
             
Niet-gerealiseerde resultaten rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen 4 -11   2 -1 -6
             
Stand per 31 december 2014 5 -39 0 4 10 -20

Reserve omrekeningsverschillen

De reserve omrekeningsverschillen omvat alle koersverschillen op vreemde valuta die ontstaan door de omrekening van de jaarrekening van buitenlandse activiteiten, evenals door de omrekening van verplichtingen waarmee de netto-investering van de vennootschap in een buitenlandse groepsmaatschappij is afgedekt.

Afdekkingsreserve

De afdekkingsreserve bestaat uit de cumulatieve mutatie in de reële waarde van afdekkingsinstrumenten wanneer de afgedekte transactie nog niet heeft plaatsgevonden of de afgedekte positie nog niet is afgewikkeld. Indien een afdekkingsinstrument niet langer voldoet aan de voorwaarden voor ‘hedge accounting’, afloopt of wordt verkocht, wordt de afdekking prospectief beëindigd. De cumulatieve winst of het cumulatieve verlies dat eerder in het eigen vermogen was opgenomen, blijft onderdeel uitmaken van het eigen vermogen totdat de verwachte transactie heeft plaatsgevonden. Het onder het eigen vermogen opgenomen bedrag wordt overgeboekt naar de winst-en-verliesrekening (onder nettomutatie reële waarde uit het eigen vermogen overgeboekte kasstroomafdekkingen) in dezelfde periode waarin het afdekkingsinstrument van invloed is op de winst-en-verliesrekening.

Reële-waardereserve

De reële-waardereserve omvat de cumulatieve mutatie in de reële waarde van voor verkoop beschikbare beleggingen totdat de belegging niet langer in de balans wordt opgenomen.

Actuariële reserve

De actuariële reserve heeft betrekking op de actuariële winsten en verliezen, bestaande uit het verschil tussen de werkelijke en de verwachte mutaties in de pensioenverplichtingen en beleggingsresultaten op pensioenactiva.

Herwaarderingsreserve deelnemingen

De herwaarderingsreserve deelnemingen omvat de cumulatieve niet gerealiseerde resultaten rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen van de investeringen verwerkt volgens de equity methode. De mutatie in 2014 heeft betrekking op door deze deelnemingen verwerkte mutaties in de afdekkingsreserve en actuariële reserve.

Algemene reserve

De verwerking in het eigen vermogen is na aftrek van belasting.

Dividend

De voorgestelde winstbestemming is opgenomen onder ‘Overige gegevens’.