Vorig resultaat Volgend resultaat

10 Eigen vermogen 12 Leningen en overige financiële verplichtingen, inclusief derivaten

11 Aan komende jaren toe te rekenen baten

  31 december 2014 31 december 2013
Financieringsvoordelen 2 3
Afkoopsommen 120 130
     
Aan komende jaren toe te rekenen baten 122 133
Af: naar kortlopend -10 -11
     
Totaal langlopend per 31 december  112 122

Ultimo 2014 betreffen de aan komende jaren toe te rekenen baten het saldo van financieringsvoordelen en de afkoopsom loonkostensprong als gevolg van de verzelfstandiging van het spoorwegpensioenfonds in 1994. De afkoopsommen zullen naar verwachting vrijvallen tot 2035 ten gunste van het resultaat.