Vorig resultaat Volgend resultaat

11 Aan komende jaren toe te rekenen baten 13 Personeelsbeloningen

12 Leningen en overige financiële verplichtingen, inclusief derivaten

Deze toelichting bevat informatie over de contractuele bepalingen van de rentedragende leningen en overige financiële verplichtingen van de Groep, die worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

  31 december 2014 31 december 2013
Langlopende verplichtingen    
Onderhandse leningen 737 617
Financiële leaseverplichtingen 75 75
Voor afdekking gebruikte renteswaps 30 38
Commodity derivaten 25 0
Totaal 867 730
     
Kortlopende verplichtingen    
Onderhandse leningen 44 44
Financiële leaseverplichtingen 16 13
Totaal 60 57
     
Totaal verplichtingen 927 787

Onder de onderhandse leningen is een schuld van HSA opgenomen eind 2014 van € 320 miljoen (2013: € 195 miljoen). Hiervan is € 277 miljoen opgenomen onder de langlopende verplichtingen voor het deel dat na 2015 wordt betaald. Het gedeelte dat in 2015 wordt betaald (€ 43 miljoen) is opgenomen onder kortlopende verplichtingen. De rente is vast en bedraagt 3,027%. De lening zal per 1 januari 2015 worden opgenomen in de nieuwe HRN concessie.

Het met de leningen en overige financiële verplichtingen samenhangende liquiditeits-, valuta-, en renterisico van de Groep wordt nader toegelicht in noot 28.