Vorig resultaat Volgend resultaat

13 Personeelsbeloningen 15 Overlopende posten

14 Voorzieningen

  Reorganisatie kosten en non-activiteitsregeling Voorziening bodemsanering Voorziening verlieslatende contracten Overige voorzieningen Totaal
Boekwaarde per 1 januari 2014 45 91 168 74 378
           
Dotatie 4 0 5 13 22
Oprenting 0 11 7 0 18
Onttrekking -6 -10 -180 -8 -204
Overige mutaties 0     1 1
Vrijval -36 0 0 -4 -40
           
Boekwaarde per 31 december 2014 7 92 0 76 175
           
Langlopend 5 82 0 53 140
Kortlopend 2 10 0 23 35

Reorganisatiekosten en non-activiteitsregelingen

De voorziening voor reorganisatiekosten en non-activiteitsregelingen heeft tot doel het dekken van de kosten die in het kader van reorganisatiemaatregelen worden gemaakt. Het grootste deel van de voorziening is nodig voor afvloeiingsregelingen, overbruggingsbetalingen en herplaatsing van personeelsleden van wie de functie is opgeheven bij reorganisaties. De vrijval van de voorziening bestaat met name uit vrijval als gevolg de gewijzigde invulling van het TOP programma.

Voorziening voor bodemsanering

De voorziening voor bodemsanering dient voor beheersing en opheffing van milieuschade. De voorziening is berekend met behulp van een disconteringsvoet van gemiddeld 1% (2013: 1%). De Groep verwacht dat tot 2030 verplichtingen uit hoofde van deze voorziening zullen voortvloeien. Een substantieel deel van deze voorziening betreft de voorziening die in 2030 zal moeten resteren. Dit deel heeft een langlopend karakter. Elke 5 jaar zal een herijking plaatsvinden die kan leiden tot veranderingen in het dotatiebeleid.

Voorziening voor verlieslatende contracten

Deze voorziening heeft voornamelijk betrekking op de verlieslatende concessieovereenkomst inzake de exploitatie van de HSL-Zuid. NS heeft zich jegens de Staat voor de exploitatie en de concessieverplichtingen van HSA tot 2015 garant gesteld. Per 1 januari 2015 worden de diensten over de HSL-Zuid en het hoofdrailnet geïntegreerd in een nieuwe concessie aan NS. De huidige concessie van HSA, met een oorspronkelijke looptijd van 15 jaar, is ingetrokken en de Concessieovereenkomst is voortijdig beëindigd. Als gevolg van de beëindiging van de huidige HSL-Zuid concessie is de voorziening ultimo 2014 komen te vervallen.

Ultimo 2013 was de voorziening verlieslatend contract (€ 167 miljoen) voor de HSL-Zuid berekend op basis van de beste schatting op balansdatum van de contante waarde (4%) van de verwachte nettokosten van voortzetting van de huidige concessieovereenkomst tot 1 januari 2015.

Overige voorzieningen

Overige voorzieningen betreffen onder andere voorzieningen voor schade ten gevolge van ongevallen en brand en voorziening voor risico’s als gevolg van de ontbinding van crossborder-leasetransacties.