Vorig resultaat Volgend resultaat

15 Overlopende posten 17 Vooruitontvangen baten

16 Crediteuren en overige schulden

  31 december 2014 31 december 2013
Vooruitontvangen bedragen uit onderhanden werken 0 30
Handelscrediteuren 162 227
Kortlopend deel van aan komende jaren toe te rekenen baten 10 11
Overige belastingen en sociale lasten 90 89
Overige schulden 361 364
Overlopende passiva 245 282
     
Totaal 868 1.003

Onder de overlopende passiva zijn de inzake overeenkomst FENS ontvangen gelden begrepen. Eind 2012 heeft NS van ProRail als gevolg van de uitwerking van het addendum op de raamovereenkomst FENS een bedrag ontvangen. De totale nog uitstaande verplichting is beschikt middels projectbesluiten.

Van deze post heeft naar verwachting circa € 50 miljoen een looptijd langer dan 1 jaar. Daarnaast is onder de crediteuren en overige schulden een bedrag opgenomen van € 4 miljoen (2013: € 21 miljoen) met betrekking tot verbonden partijen.

Het liquiditeitsrisico van de Groep uit hoofde van handelscrediteuren en overige te betalen posten staan vermeld in noot 28.

Voor een nadere toelichting op de post vooruitontvangen bedragen uit onderhanden werken wordt verwezen naar noot 8.