Vorig resultaat Volgend resultaat

19 Opbrengsten 21 Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen

20 Kosten personeel

  2014 2013
Lonen en salarissen 1.152 1.122
Premies sociale verzekeringen 166 156
Bijdragen aan toegezegde-bijdrage pensioenregelingen 41 31
Pensioenlast inzake toegezegd-pensioenregelingen 16 14
Overige personeelskosten 71 71
Inhuur personeel 100 96
     
Totaal 1.546 1.490

Gemiddelde personeelsbezetting, uitgedrukt in mensjaren:

(in fte) 2014 2013
Reizigersvervoer 21.464 21.967
Knooppuntontwikkeling en -exploitatie 3.412 3.309
Overige activiteiten 491 499
     
Totaal 25.367 25.775

Beloningen van bestuurders

 

Inleiding

 In 2012 heeft herijking plaatsgevonden van het beloningsbeleid voor de raad van bestuur van NS. Daarbij is er gekeken naar de maatschappelijke ontwikkelingen op dit gebied in Nederland. Ultimo 2012 is er een nieuw beloningsbeleid voor de raad van bestuur ingevoerd dat van toepassing is op de vanaf dat moment aan te trekken leden van de raad van bestuur.

Kerndoelstelling van het nu geldende beloningsbeleid is de raad van commissarissen in staat te stellen om goed gekwalificeerde leden voor de raad van bestuur aan te trekken en te behouden. Het beloningsbeleid dient de doelstellingen en strategie van NS te ondersteunen en te bevorderen.

Remuneratie 2014

De remuneratie van de CEO is gebaseerd op dit nieuwe beloningsbeleid. De remuneratie voor de op 1 januari 2013 zittende leden van de raad van bestuur is gebaseerd op het beloningsbeleid zoals dat daarvoor van toepassing was.

De beloning wordt vastgesteld op voorstel van de remuneratiecommissie door de raad van commissarissen. De remuneratiecommissie bestaat uit mevrouw T.M. Lodder (voorzitter), de heer C.J. van den Driest en mevrouw I. Jankovich. Besproken zijn onder meer het beloningsbeleid en de targets voor de ExCo (statutaire en niet-statutaire posities) en de uitgangspunten van het beloningsbeleid voor het management (boven-cao).

Elementen van de beloning en de verhouding tussen de elementen

De beloning van de raad van bestuur bestaat uit een vast inkomen met secundaire arbeidsvoorwaarden (onkostenvergoeding, leaseauto, pensioen) en een variabel inkomen korte termijn.

Hoogte van de beloning in relatie tot de externe beloningsmarkt

 De totale beloning wordt op basis van het beloningsbeleid gebaseerd op een gewogen combinatie van de beloningsverhoudingen in twee externe Nederlandse referentiemarkten, t.w. ‘publiek en semi-publiek’ en ‘privaat’. Op basis van de medianen uit deze markten wordt een gewogen mediaan vastgesteld in de verhouding 60 ‘publiek en semi-publiek’: 40 ‘privaat’. Ten aanzien van de peergroup ‘publiek en semi-publiek’ is een groep samengesteld van organisaties die qua aard, omvang, complexiteit en impact zoveel mogelijk van vergelijkbare orde zijn als NS. Deze semi-publieke groep is eind 2012 vastgesteld en bestaat uit AMC, Belastingdienst, Connexxion, GVB, Havenbedrijf Rotterdam, Ministerie van I&M, ProRail en Vitens. Er wordt gekeken naar de ‘total cash’ beloning van de topbestuurders van deze organisaties. Voor de private markt wordt gekeken naar het beloningsniveau van Nederlandse bestuurdersfuncties met vergelijkbaar functieniveau. De bestuursfuncties bij NS worden hiertoe geanalyseerd met behulp van de functiewegingsmethodiek van Hay Group, een methodiek die binnen NS ook voor andere functies wordt gebruikt. Het referentie-inkomen voor het vaste inkomen van de CEO ligt 20% boven het referentie-inkomen van de andere leden van de raad van bestuur.

Het vaste inkomen van de leden van de raad van bestuur is in 2014 niet aangepast. De loonontwikkeling van de raad van bestuur is gebaseerd op de ontwikkeling van lonen binnen de NS CAO. De laatste aanpassing van het vaste inkomen was in 2013.

Prestatiecriteria variabel beloningsdeel

 Het variabele inkomen is gericht op de realisatie van uitdagende doelstellingen binnen één boekjaar en bedraagt voor de huidige CEO op basis van het geldende beloningsbeleid maximaal 20% van het vaste inkomen. Het variabele inkomen bedraagt voor het andere lid van de raad van bestuur maximaal 40% van het vaste inkomen, dit is gebaseerd op het voorheen geldende beloningsbeleid.

Het variabele deel is opgebouwd uit 2 categorieën, te weten het reizigersbelang en het  bedrijfseconomische belang. In de onderlinge weging tussen de categorieën wordt een factor 75:25 gehanteerd. Het behalen van het gebudgetteerde bedrijfsresultaat voor interest en belastingen (“EBIT) wordt gehanteerd als bedrijfseconomische doelstelling. De categorie reizigersbelang legt een nadrukkelijke link naar de maatschappelijk belangrijke “openbaar vervoer” functie. De doelstellingen hebben betrekking op algemeen klantoordeel, reizigerspunctualiteit, veiligheid en reputatie. Beide categorieën kennen meetbare prestatiecriteria, waarvoor targets worden afgesproken die over een tijdvak van één jaar worden gemeten en beoordeeld. Een score van minder dan 90% op de doelstellingen algemeen klantoordeel, reizigerspunctualiteit en reputatie en/of in de financiële categorie leidt er toe dat geen variabel inkomen over dat jaar wordt vastgesteld. In het beloningsbeleid is een claw-back clausule opgenomen. De Raad van Commissarissen behoudt zijn discretionaire bevoegdheid tot het vaststellen van het variabel inkomen.

In 2014 is geen variabele beloning over de prestaties van NS in 2013 aan de raad van bestuur uitbetaald.

De raad van commissarissen heeft vastgesteld dat alle vooraf met de raad van bestuur overeengekomen variabele beloningsdoelstellingen over 2014 zijn behaald. Over de mogelijkheid tot toekenning van een variabele beloning is de raad van commissarissen nog in beraad.

Pensioenregeling

De leden van de raad van bestuur nemen deel aan de pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds (Spoorwegpensioenfonds).

Arbeidsovereenkomsten

De heer T.H. Huges is met ingang van 1 oktober 2013 tot CEO van NS benoemd voor een periode van 4 jaar. In de met hem gesloten arbeidsovereenkomst heeft de raad van commissarissen de corporate governance code nr. II.1.1 en nr. II.2.8 gevolgd ten aanzien van respectievelijk de duur van de benoeming en een eventuele schadeloosstelling. De variabele beloning bedraagt maximaal 20% van het vaste salaris. Voorts worden de kosten van de zorgverzekering voor de heer Huges vergoed.

De heer E.M. Robbe is met ingang van 1 januari 2011 voor een periode van 4 jaar benoemd als lid van de raad van bestuur. De aandeelhouder heeft hem per 1 januari 2015 voor nogmaals 4 jaar herbenoemd. Ook in zijn arbeidsovereenkomst zijn de hierboven genoemde corporate governance-uitgangspunten opgenomen. De variabele beloning bedraagt op basis van zijn arbeidsovereenkomst maximaal 40% van het vaste salaris.

Bezoldiging raad van bestuur

De specificatie van de brutobeloningsbedragen per lid van de raad van bestuur die voor rekening van de vennootschap komen, zijn:

In euro’s 2014 2013
T.H. Huges    
Vast salaris 430.000 107.500
Variabele beloning nog te bepalen 0
     
E.M. Robbe    
Vast salaris 392.538 391.586
Variabele beloning nog te bepalen 0
     
M.W.L. van Vroonhoven*    
Vast salaris 98.135 391.586
Variabele beloning 0 0
     
A. Meerstadt**    
Vast salaris 0 378.521
Variabele beloning 0 0
     
Totaal 920.673 1.269.193

1 januari tot en met 31 maart 2014 
**  1 januari tot en met 30 september 2013 

 

Interne salarisverhouding

Het totale inkomen, inclusief een maximale variabele beloning van 20%, van de medewerker met het hoogste vaste salaris, de CEO, is 11 maal de mediaan van de salarissen van alle NS-werknemers in Nederland.

Crisisheffing

Het bedrag aan bezoldiging raad van bestuur over 2013 is exclusief een bedrag van € 114.921 aan crisisheffing. Over 2014 is geen crisisheffing verschuldigd.

Pensioen

Het werkgeversdeel van de pensioenlasten bedraagt voor de gehele raad van bestuur in 2014 € 48.082 (2013: € 53.278). Het werkgeversdeel van de pensioenlasten is 2/3 deel van de totale pensioenlasten.

Leaseauto’s

Conform de leaseautoregeling van NS hebben de leden van de raad van bestuur recht op een leaseauto. In de regeling bestaat de mogelijkheid om af te zien van een leaseauto, tegen bruto uitbetaling van het leasebedrag. De heer Huges maakt gebruik van deze regeling en ontvangt overeenkomstig de regeling een bedrag van € 1.310 bruto per maand. In de regeling is tevens de mogelijkheid opgenomen om te kiezen voor een goedkopere leaseauto, met bruto uitbetaling van het verschil tussen de feitelijke leasekosten en het maximaal toegestaan leasebedrag. De heer Robbe maakt gebruik van deze optie. Hij heeft een leaseauto en ontvangt daarnaast een bedrag van € 277 bruto per maand.

Beëindiging dienstverband van mevrouw Van Vroonhoven

Mevrouw Van Vroonhoven heeft het dienstverband met NS op haar verzoek per 1 april 2014 beëindigd. Van 1 januari tot en met 31 maart 2014 is aan haar een bedrag ter grootte van € 98.135 bruto uitgekeerd. Zij had een leaseauto en ontving een bedrag van € 525 bruto per maand, zijnde het verschil tussen de feitelijke leasekosten en maximaal toegestaan leasebedrag. Er is geen sprake van een vertrekregeling.

Beëindiging dienstverband van de heer Meerstadt

Het dienstverband van de heer A. Meerstadt met NS is op zijn verzoek per 1 april 2014 beëindigd. Vanaf het neerleggen van zijn president-directeurschap per 1 oktober 2013 tot einde dienstverband was hij adviseur van de raad van bestuur met behoud van zijn salaris en overige arbeidsvoorwaarden conform zijn arbeidsovereenkomst. Van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2013 is aan hem in verband daarmee een bedrag ter grootte van € 126.583 uitgekeerd en van 1 januari tot en met 31 maart 2014 is eveneens een bedrag ter grootte van € 126.583 uitgekeerd.

Beloning commissarissen

De ten laste van de vennootschap komende beloning van de commissarissen over 2014 bedraagt in totaal € 204.560. In 2013 bedroeg de ten laste van de vennootschap gekomen beloning van commissarissen van het concern € 211.347. De beloning bestaat uit een vast honorarium en een vergoeding voor deelname aan een of meer commissies. De specificatie van de bedragen per commissaris is als volgt:

In euro’s 2014 2013
G. van de Aast (per 4 maart 2014)  24.821 0
lid auditcommissie    
C.J. van den Driest 39.700 38.965
voorzitter RvC, lid remuneratie- en nominatiecommissies    
F.J.G.M. Cremers (tot 5 maart 2014) 6.930 40.150
vice-voorzitter RvC, voorzitter auditcommissie    
I.M.G. Jankovich 29.900 23.803
lid remuneratie- en nominatiecommissies    
T.M. Lodder 39.258 34.900
vice voorzitter RvC, voorzitter remuneratie- en nominatiecommissies    
P. Rosenmöller 29.900 29.900
lid auditcommissie    
J.J.M. Kremers  34.051 29.900
voorzitter auditcommissie    
M.J. Oudeman (tot 13 maart 2013)   5.898
W. Meijer (tot 13 maart 2013)   7.831
     
Totaal 204.560 211.347

 

Er zijn geen leningen, voorschotten of garantstellingen ten behoeve van leden van de raad van bestuur of commissarissen verstrekt door de vennootschap.

Alle aandelen van NV Nederlandse Spoorwegen zijn in handen van de Staat der Nederlanden. Er zijn geen rechten toegekend aan leden van de raad van bestuur, commissarissen of personeelsleden om aandelen in de vennootschap te nemen of te verkrijgen.