Vorig resultaat Volgend resultaat

25 Overige bedrijfslasten 27 Winstbelasting

26 Nettofinancieringsresultaat

  2014 2013
Opgenomen in de winst-en-verliesrekening    
Rentebaten uit voor verkoop beschikbare financiële activa 2 1
Rentebaten uit deposito's met looptijd langer dan een maand 1 1
Rentebaten uit tegoeden bij banken 1 4
Rentebaten uit overige beleggingen 12 5
Financieringsbaten 16 11
     
Rentelasten uit tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerde financiële verplichtingen -10 -7
Rentelasten uit renteswaps ten behoeve van kasstroomafdekkingen -13 -14
Financieringsvoordelen 2 8
Koersverschillen -1 0
Rentelasten als gevolg van oprenting voorzieningen -29 -24
Financieringslasten -51 -37
     
Nettofinancieringsresultaat opgenomen in de winst-en-verliesrekening -35 -26
     
Direct in het eigen vermogen opgenomen    
Valutaomrekeningsverschillen op buitenlandse activiteiten 4 -1
Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen -14 11
Herwaardering investeringen verwerkt volgens de equity methode -4 0
Winstbelasting op baten en lasten die rechtstreeks in het eigen vermogen zijn verwerkt 3 -3
Direct in het eigen vermogen opgenomen financieringsresultaat, na belasting -11 7
     
Toe te rekenen aan:    
De aandeelhouder van de vennootschap -11 7
Minderheidsbelang 0 0
Direct in het eigen vermogen opgenomen financieringsresultaat, na belasting -11 7