Vorig resultaat Volgend resultaat

26 Nettofinancieringsresultaat 28 Financieel risicobeheer

27 Winstbelasting

  2014 2013
Opgenomen in de winst-en-verliesrekening    
Acute belastingen 2 14
Latente belastingen -108 39
     
Totaal winstbelastingen -106 53
     
Aansluiting met het effectieve belastingtarief    
Resultaat voor belasting 286 -96
Niet-aftrekbare kosten 4 4
Overige permanente verschillen -35 -22
Belastbaar resultaat 255 -114
     
Belasting naar de winst volgens Nederlands belastingtarief vennootschapsbelasting (2014 en 2013: 25%) -64 29
Effect van het belastingtarief in buitenlandse jurisdicties (ander tarief) 14 16
Herziening waardering belastingposities -10 0
Effect van het niet waarderen van uitgestelde belastingvorderingen -50 9
Afwikkeling voorgaande jaren 4 -1
     
Totaal winstbelastingen -106 53
     
     
Winstbelasting op baten en lasten die rechtstreeks in het eigen vermogen zijn verwerkt 2 -4

De vennootschapsbelasting is berekend op basis van de geldende belastingtarieven in Nederland, Engeland, Ierland, Belgiƫ, Duitsland, Tsjechiƫ, Frankrijk en de Scandinavische landen, rekening houdend met de fiscale bepalingen die permanente verschillen geven tussen de bedrijfseconomische en de fiscale resultaatbepaling. De fiscale bepalingen omvatten onder andere de deelnemingsvrijstelling en de beperking van aftrekbare kosten.

De effectieve belastingdruk over het resultaat voor vennootschapsbelasting bedraagt 37% (2013: 55%).

Over de fiscale aangiften tot en met 2011 bestaat overeenstemming met de Belastingdienst. Over de daarop volgende jaren is nog geen definitieve aanslag ontvangen. In de jaarrekeningen van voorgaande jaren en in dit jaar is de belasting verantwoord op basis van de ingediende aangiften.