Vorig resultaat Volgend resultaat

29 Verbonden partijen Enkelvoudige winst-en-verliesrekening 2014

Enkelvoudige balans per 31 december 2014

(vóór resultaatbestemming)

(in miljoenen euro's) 31 december 2014 31 december 2013
Financiële vaste activa 3.216 3.044
     
Totaal activa 3.216 3.044
     
Eigen vermogen    
Geplaatst aandelenkapitaal 1.012 1.012
Overige reserves 2.024 2.075
Winst over de verslagperiode 180 -43
  3.216 3.044
     
Totaal passiva 3.216 3.044