Vorig resultaat Volgend resultaat

Grondslagen voor de enkelvoudige jaarrekening Toelichting eigen vermogen

Toelichting op de enkelvoudige balans en winst-en-verliesrekening

De in de toelichting opgenomen bedragen zijn in miljoenen euro’s, tenzij anders is aangegeven.

Financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

  2014 2013
Stand per 1 januari 3.044 3.168
Resultaataandeel  180 -43
Uitgekeerd dividend over voorgaande verslagperiode 0 -92
Overige mutaties -8 11
Stand per 31 december 3.216 3.044