Vorig resultaat Volgend resultaat

Toelichting eigen vermogen Tien jaren NS

Overige gegevens

Statutaire winstbestemming

Conform artikel 21 lid 2 der Statuten van NV Nederlandse Spoorwegen bepaalt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de bestemming van een eventueel voordelig saldo van de winst-en-verliesrekening.

Voorstel tot winstbestemming

Aan de Vergadering zal worden voorgesteld om van het resultaat ad € 180 miljoen een bedrag van € 132 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve en het restant van € 48 miljoen uit te keren als dividend. In 2014 is geen dividend betaald. Het negatieve resultaat over 2013 is in mindering gebracht op het resultaat 2014 voor de bepaling van het dividendvoorstel over 2014.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Voor de controleverklaring wordt verwezen naar de pdf versie op de website.