Vorig resultaat Volgend resultaat

Overige gegevens Begrippenlijst

Tien jaren NS

in miljoenen euro's 2014 2013*  2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Activa                    
                     
Materiële vaste activa 3.157 3.115 3.405 3.433 3.272 3.150 2.844 2.710 2.468 2.506
Vastgoedobjecten 196 169 314 315 309 317 319 307 305 305
Immateriële vaste activa 174 125 117 76 64 157 149 115 96 8
Investeringen verwerkt volgens de equity-methode 185 197 14 14 14 40 33 27 24 0
Overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen 226 205 176 150 146 305 274 263 254 311
Uitgestelde belastingvorderingen 295 385 346 392 407 438 455 524 654 691
Totaal vaste activa 4.233 4.196 4.372 4.380 4.212 4.407 4.074 3.946 3.801 3.821
                     
Voorraden 119 109 134 80 95 132 133 133 127 133
Overige beleggingen 223 231 279 362 209 150 1.454 1.815 1.882 1.318
Debiteuren en overige vorderingen 499 545 509 680 892 1.245 1.377 1.243 823 721
Te vorderen winstbelasting 32 30 11 14 0 34 154 116 0 0
Geldmiddelen en kasequivalenten 775 759 948 534 386 546 571 291 481 285
Totaal vlottende activa 1.648 1.674 1.881 1.670 1.582 2.107 3.689 3.598 3.313 2.457
                     
Totaal activa 5.881 5.870 6.253 6.050 5.794 6.514 7.763 7.544 7.114 6.278
                     
Eigen vermogen en verplichtingen                    
                     
Eigen vermogen 3.216 3.044 3.168 2.977 2.831 2.871 4.249 4.109 3.843 3.708
                     
Aan komende jaren toe te rekenen baten 112 122 134 170 213 229 238 251 267 287
Leningen en overige financiële verplichtingen, inclusief derivaten 867 730 577 180 315 785 839 794 786 750
Personeelsbeloningen 33 33 35 31 34 34 34 40 48 121
Voorzieningen 140 182 277 349 175 233 162 147 192 203
Overlopende posten 1 23 39 239 103 29 8 22 6 0
Uitgestelde belastingverplichtingen 169 158 153 136 103 88 66 51 67 46
Totaal langlopende verplichtingen 1.322 1.248 1.215 1.105 943 1.398 1.347 1.305 1.366 1.407
                     
Rekeningcourantkredieten banken 0 0 0 0 0 18 42 46 15 0
Leningen en overige financiële verplichtingen 60 57 48 365 387 292 244 232 248 3
Verschuldigde winstbelasting 8 8 12 17 7 0 1 84 46 0
Crediteuren en overige schulden 868 1.003 1.248 784 794 1.210 1.226 1.101 1.097 1.160
Vooruitontvangen baten 672 314 387 754 751 707 639 616 436 0
Voorzieningen 35 196 175 48 81 18 15 51 63 0
Totaal kortlopende verplichtingen 1.343 1.578 1.870 1.968 2.020 2.245 2.167 2.130 1.905 1.163
                     
Totaal eigen vermogen en verplichtingen 5.881 5.870 6.253 6.050 5.794 6.514 7.763 7.544 7.114 6.278
                     
                     
                     
in miljoenen euro's 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Geconsolideerde winst-en-verliesrekening                    
                     
Opbrengsten 4.144 3.873 4.638 3.628 3.520 3.271 4.253 4.040 3.846 3.474
Bedrijfslasten 3.863 3.990 4.284 3.356 3.286 3.121 3.925 3.685 3.536 3.186
Aandeel resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode 40 47 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 321 -70 354 272 234 150 328 355 310 288
                     
Nettofinancieringsresultaat -35 -26 -25 -12 -22 4 67 56 43 45
Aandeel resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode 0 0 1 1 1 -  4 5 1 0
Resultaat voor winstbelastingen 286 -96 330 261 213 154 399 416 354 333
Winstbelasting -106 53 -67 -50 -53 -37 -118 -79 -157 -112
Resultaat over de verslagperiode 180 -43 263 211 160 117 281 337 197 221
 

De herziening van de vergelijkende cijfers 2013 is het gevolg van de toegepaste stelselwijzigingen in de geconsolideerde jaarrekening