Vorig resultaat Volgend resultaat

Netto financieringsresultaat Resultaat over de verslagperiode en winstbestemming

Winstbelastingen

De effectieve belastingdruk over het resultaat voor vennootschapsbelasting bedroeg 37% ten opzichte van 55% in 2013. Over 2014 was er een belastinglast van € 106 miljoen vennootschapsbelasting (2013: € 53 miljoen te verrekenen belastingbate). De vennootschapsbelasting is berekend op basis van de geldende belastingtarieven, rekening houdend met fiscale bepalingen. Ook is rekening gehouden met waardering van tijdelijke verschillen. De fiscale bepalingen omvatten onder andere de deelnemingsvrijstelling, verliescompensatie en de bijtelling voor beperkt aftrekbare kosten.

Overige belastinginformatie

Loonheffing is een heffing die NS als werkgever inhoud op de salarissen van werknemers en vervolgens afdraagt aan de belastingdienst. In 2014 is in Nederland € 391 miljoen, Duitsland € 3 miljoen en in Engeland € 56 miljoen betaald.

Over kosten wordt aan NS veelal het hoge omzetbelastingtarief in rekening gebracht. De in rekening gebrachte omzetbelasting kan NS verrekenen met over de opbrengsten te betalen omzetbelasting. De meeste opbrengsten van NS zijn belast tegen het lage of nul omzetbelastingtarief. Per saldo wordt over het gehele jaar bezien omzetbelasting ontvangen. In Nederland heeft dit per saldo geresulteerd in een ontvangst van € 24 miljoen, Duitsland per saldo een ontvangst van € 7 miljoen, Engeland per saldo een ontvangst van € 77 miljoen en Ierland per saldo een ontvangst van € 2 miljoen.

Vennootschapsbelasting is een belasting die over de fiscale winst wordt geheven. Per saldo is in 2014 in Nederland € 6 miljoen vennootschapsbelasting terug ontvangen. Deze ontvangst is het gevolg van het uitbetalen door de belastingdienst van te hoge (voorschot)betalingen uit voorgaande jaren en een voorlopige verliesverrekeningsbeschikking. In Ierland is in 2014 per saldo € 11 miljoen betaald.

De toelichting betreft enkel posten groter dan € 1 miljoen.