Vorig resultaat Volgend resultaat

Financiering TOP-programma

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bedroeg aan het einde van het verslagjaar € 3.216 miljoen (2013: € 3.044 miljoen). De winst over de verslagperiode van € 180 miljoen is in het eigen vermogen opgenomen. De solvabiliteit is 55% en daarmee verbeterd ten opzichte van vorig jaar (2013: 52%).

  2014 2013
Met betrekking tot het vermogen    
Garantievermogen/balanstotaal 55% 52%
Vlottende activa/kortlopende schulden 1,2 1,1
Werkkapitaal1) in miljoenen euro’s -693 -894
Balanstotaal in miljoenen euro’s 5.881 5.870
     
Met betrekking tot rentabiliteit    
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten / bedrijfsopbrengsten (ROS) 7,70% -1,80%
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten / gemiddeld geïnvesteerd vermogen (ROI)2) 7,10% -1,60%
Resultaat over de verslagperiode / gemiddeld eigen vermogen (ROE) 5,80% -1,40%

1) werkkapitaal: voorraden plus kortlopende vorderingen minus kortlopende schulden 
2) geïnvesteerd vermogen: balanstotaal minus niet-rentedragende, kortlopende verplichtingen