Vorig resultaat Volgend resultaat

Toelichting belangrijkste risico’s 2 Financiële positie NS

1 Complexiteit externe omgeving

Omschrijving

Het risico dat NS-bedrijfsprocessen en stakeholderbelangen niet tijdig op elkaar zijn afgestemd, en dat na stakeholderinterventies de output naar de reiziger hierdoor suboptimaal ervaren wordt of bedrijfsprocessen aanpassing behoeven, beide met financiële- en/of reputatieschade als gevolg.

Toelichting

NS kent vele regionale, landelijke en Europese stakeholders met directe of indirecte impact op bedrijfsprocessen. Zo heroverweegt de EU de komende jaren de wettelijke ordening van de OV-markt omdat naar hun inzicht niet in alle lidstaten incumbent operators optimaal functioneren. Consumentenorganisaties hebben adviesplicht over het bedrijfsproces en de landelijke en regionale overheden hebben in de nieuwe concessie versterkte bevoegdheden richting NS. Op en rondom stations werkt NS intensief samen met ProRail, andere vervoerders en verschillende overheden. Bij besluitvorming over en uitvoering van bedrijfsprocessen dient goed rekening te worden gehouden met stakeholderbelangen. Als dit niet voldoende gebeurt, bestaat het risico dat stakeholders hun formele bevoegdheden of informele invloed aanwenden om reactief alsnog bedrijfsprocessen aangepast te krijgen en kunnen stakeholderintenventies ontstaan. NS is zoveel mogelijk in staat de hieruit volgende financiële en reputatieschade te voorkomen door verantwoord stakeholdermanagement.

Maatregelen

  • NS heeft stakeholders op alle niveaus in beeld en onderhoudt contact door middel van stakeholdermanagement.
  • NS identificeert tijdig voor welke bedrijfsprocessen welke stakeholders actief zijn en betrekt hen proactief bij het vormgeven ervan in het belang van de reiziger.
  • Direct verantwoordelijken voor bedrijfsprocessen gaan zelf proactief de stakeholderdialoog aan.
  • NS heeft tijdig in beeld welke impact politieke besluitvorming en de effectuering daarvan kan hebben op haar bedrijfsprocessen. Ze houdt hier in haar scenarioplanning rekening mee en gaat tijdig de dialoog aan met overheden en maatschappij om het belang van de reiziger bij deze besluitvorming te laten betrekken.

Restrisico

Regionale, landelijke en Europese overheden kunnen besluiten nemen met impact op de bedrijfsvoering waardoor NS haar bedrijfsprocessen eventueel alsnog dient aan te passen.