Vorig resultaat Volgend resultaat

Stakeholderdialoog en materiële thema’s Onze prestaties in een brede context

Schema stakeholderdialoog

Onderstaande tabel vat de veelheid aan stakeholderdialogen van NS samen. De nummering verwijst naar de thema’s uit de materialiteitsmatrix

    Aard dialoog   Inhoud dialoog   Effecten dialoog op beleid NS
Europees            
EU-instituten, CER, UIC   Informerend en positiebepalend   14   Versterken positie reiziger en behartigen NS-positie als belangrijkste personenvervoerder per spoor in Nederland
        Vierde Europese Spoorwegpakket; versterken van de interoperabiliteit; verbeteren van de positie van de reiziger  
Nationaal (NL)            
Klanten (consumenten en zakelijk)   Informerend, monitoren   1, 2, 3, 4, 12, 17   Verbetering dienstverlening:
    Dienstregeling en OV-chipkaart, wintermaatregelen, klanttevredenheid, afhandeling klachten en vragen, Reizen-op-Rekening, nieuwe zakelijke portfolio, samenwerking Bus/Tram/Metro (BTM) bedrijven   Verlenging treinen bij drukte. Invoering, optimaliseren gebruiksgemak en communicatie over OV-chipkaart i.s.m. OV-sector
        -Ontwikkeling en aanpassing nieuwe dienstregeling
        -Verbeteren van reisinformatie
        -Introductie van een Service Forum
        -Verbeteren informatie over abonnementen en acties
        -Introductie BusinessCard voor blinden en slechtzienden, ook voor bus, tram en metro.
Aandeelhouder   Intensieve betrokkenheid   7, 8, 9, 10, 14   Vaststelling financieel beleid en beloning directie, TOP, transparante verslaglegging volgens GRI, governance, deelnemingenbeleid, Ierse leasemaatschappij, buitenlandse activiteiten
ministerie van Financiën     Prestaties NS, rendementseis, remuneratie, strategie, benoemingen, grote investeringen  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu   Intensieve betrokkenheid   1, 2 ,3 ,4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13   Vervoerplan 2015
    Prestaties NS, implementatie HRN concessie, alternatief aanbod HSL–Zuid, veiligheid, OV-chipkaart, toegankelijkheid, dienstregeling   Programma Vervoercapaciteit naar Tevredenheid
        Transparantie over prestaties
Nationale politiek   Informerend, op diverse dossiers intensieve betrokkenheid   2, 3, 4, 5, 8, 12, 13   Lange Termijn Spooragenda, Vervoerplan 2015, alternatief Amsterdam-Brussel, integratie NS Hispeed en NSR naar NS International, sectorbrede wintermaatregelen, uitvoeringsagenda Railmap ERTMS
    Prestaties NS, HRN-concessie, OV-chipkaart / poortjes, verbinding Nederland-België, wintermaatregelen, (sociale) veiligheid, ERTMS, 4e EU Spoorwegpakket, nieuw materieel  
ProRail   Intensieve betrokkenheid   1, 2, 4, 12, 13   Beter & Meer, intensieve samenwerking t.a.v. seizoensmaatregelen, samenwerking op gebied veiligheid(sbeleid)
    Lange Termijn Spoor Agenda, Beter & Meer, prestaties spoorsysteem, beschikbaarheid infrastructuur t.b.v. dienstregeling, veiligheid  
Locov   Intensieve betrokkenheid   1, 2, 3, 4, 7, 11, 12   Beter treinproduct door verwerken van dienstregelingssuggesties (Haarlem-Uitgeest)
(Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer)     Dienstregeling NS, volle treinen, reisinformatie, OV chipkaart, tarieven, service aan de reiziger, veiligheid en suïcide, vervoerplan, klantoordelen, punctualiteit, herfstmaatregelen, samenwerking, nieuw materieel, buitendienststellingen, toegankelijkheid materieel en station.   Inzetten van alternatief busvervoer bij buitendienststellingen
          Aanpassing van de systematiek voor berekening internationale tarieven
          Alternatief ontwikkeld voor de digitale keuzedagen
          Voorlopig behouden van de gele vertrekstaten
Belangenorganisaties en NGO’s (ook werkgevers)   Betrokkenheid, consulteren, informerend   5, 6, 7, 12, 15, 16, 18   Bevordering duurzame mobiliteit, groene stroomcontract afgesloten met nieuw te bouwen bronnen, start maatschappelijke winst en verliesrekening, deelname diverse coalities
    Bevorderen duurzame mobiliteit/modal shift, SER-Energie-akkoord duurzame groei, onderdeel mobiliteit; aanbesteding vergroening energie, sociaal beleid, MVO, duurzame ambities, Nederlandse Klimaatcoalitie  
Vakbonden   Intensieve betrokkenheid   4, 16   Nieuwe cao, nieuw sociaal plan, samen optrekken bij sociale veiligheid, medewerkerstevredenheid
      cao, sociale veiligheid, pensioenregeling, sociaal plan, personele en sociale consequenties bij organisatieveranderingen, signalen met het oog op medewerkers(on)tevredenheid  
Leveranciers   Consulteren, onderhandelen, contractafspraken, intensieve betrokkenheid   6, 7, 8, 9, 15, 18   Maatschappelijk verantwoord inkopen (Green Deal Circulair Inkopen, gedragscode leveranciers, duurzaamheidsevaluatie leveranciers, duurzaamheid als aanbestedings-criterium)
      Prestaties leveranciers (o.a. ICT-diensten), samenwerking met NS, innovatie, duurzaamheid, verbeteren efficiency en effectiviteit   Samenwerking en innovatie met partners. Focus op verbeteren ‘total cost of ownership’
Media   Intensieve betrokkenheid   jan-18   Positieduiding, soms specifieke maatregelen
      Vrijwel alle NS-gerelateerde onderwerpen. O.a. de nieuwe vervoersconcessie (2015-2024), bestelling nieuw materieel, diverse verstoringen, herijkte strategie  
Regionaal            
(Regionale bestuurders en ambtelijke vertegenwoordigers)   Informerend, onderhandelen, contractafspraken   1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 13   Meer (langere) treinen, nieuwe betere stations en stationsomgeving, uitbreiding capaciteit fietsenstallingen, samenwerking met provincies over nieuwe dienstregeling, nieuwe contracten m.b.t. veiligheid, ketendiensten, afspraken met andere vervoerders over o.a. aansluitingen en reisinformatie
        Kwaliteit stations, dienstregeling, grensoverschrijdend vervoer, introductie Beheerste Toegang Stations (poortjes), veiligheid, ketenafspraken, regionale concessies  
Intern: centrale ondernemingsraad, mbo   Zie hier Overige resultaten