Vorig resultaat Volgend resultaat

Reikwijdte Geconsolideerde balans per 31 december 2014

GRI-tabel

Noot: EY heeft een assurance-opdracht uitgevoerd die gericht was op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid dat de informatie in de hoofdstukken ‘Profiel van de onderneming’, ‘Verslag van de raad van het bestuur, ‘Onze strategie’, ‘Dialoog met onze stakeholders’, ‘Verslag van activiteiten’, ‘Onze impact op milieu en maatschappij’ en ‘Reikwijdte & verslaggevingscriteria’ en redelijke mate van zekerheid bij geselecteerde parameters in het Jaarverslag 2014 van NS in alle van materieel belang zijnde aspecten juist is weergegeven in overeenstemming met de “Sustainability Reporting Guidelines” G4 (Comprehensive) van Global Reporting Initiative, de Handreiking maatschappelijke verslaggeving van de Raad voor de Jaarverslaggeving en de interne verslaggevingscriteria van NS. Op het moment dat in de GRI-tabel naar deze hoofdstukken wordt verwezen, is de informatie meegenomen in de scope van de assurance-opdracht. Indien er geen verwijzing is opgenomen naar deze hoofdstukken, is er geen assurance van toepassing. Wij verwijzen naar de pdf op deze website voor het Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant.

GRI-indicator   Omschrijving   Vindplaats of toelichting   Rapporterings- niveau   Toelichting niet of gedeeltelijk rapporteren
GRI-indicator   Omschrijving   Vindplaats of toelichting   Rapporterings- niveau   Toelichting niet of gedeeltelijk rapporteren
STRATEGIE EN ANALYSE
G4-1   Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie over de relevantie van duurzame ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie   Voorwoord
Bouwen aan de toekomst
       
G4-2   Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico's en mogelijkheden   Dialoog met onze stakeholders
Onze strategie
Onze impact op milieu en maatschappij
Managen van risico's
       
     
G4-3   Naam van de organisatie   NS        
G4-4   Voornaamste merken, producten en/of diensten   Profiel van onderneming        
G4-5   Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie   Laan van Puntenburg 100
3511 ER Utrecht
Postbus 2025 3500 HA Utrecht
       
G4-6   Het aantal landen waar de organisatie actief is   Profiel van onderneming        
G4-7   Eigendomsstructuur en rechtsvorm   Corporate governance        
G4-8   Afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren en soorten klanten)   Profiel van onderneming        
G4-9   Omvang van de verslaggevende organisatie   Profiel van onderneming
Jaarverslag in het kort
Organigram
Scope
       
G4-10   Totale personeelsbestand naar type werk, geslacht, arbeidsovereenkomst en regio   Medewerkers in Nederland   We rapporteren niet over de volgende zaken:
b. Aantal werknemers met een vast dienstverband per werknemerscategorie en geslacht. c. Totaal personeelsbestand uitgesplitst naar werknemers en andere hulppersonen en geslacht. d. Totaal personeelsbestand naar regio en geslacht. e. Percentage werkzaamheden van de organisatie dat wordt uitgevoerd door personen die juridisch als zelfstandige worden aangemerkt of door andere personen dan de eigen werknemers/ hulppersonen, werknemers/ hulppersonen van toeleveranciers daaronder begrepen. f. Significante schommelingen in het aantal werknemers (zoals seizoenarbeid in de toeristische of agrarische sector).
  We hebben besloten om deze gegevens niet toe te voegen, omdat het niet de waarde van ons verslag verhoogt. Als stakeholders hierom vragen zijn we bereid dit in toekomstige verslaggeving op te nemen.
G4-11   Percentage werknemers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt   99%        
G4-12   Beschrijving van de toeleveringsketen van de organisatie   Duurzaam inkopen waardecreatiemodel

NS besteedt per jaar voor ongeveer 1 miljard aan diensten en leveringen van derden, waarvan meer dan de helft aan treinen, infrastructuur, IT, bouw en energie.
       
G4-13   Significante veranderingen tijdens de verslaggevingsperiode wat betreft omvang, structuur, eigendom of de waardeketen   Voorwoord en verslag van de RvC
Profiel van onderneming
Concessie 2015-2024
Winst ScotRail-concessie
Concessie Alphen aan de Rijn-Gouda

Er hebben zch geen andere verandering voorgedaan in bijvoorbeeld locaties, financieringsconstructies en de structuur van de toeleveringsketen.
       
G4-14   Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende organisatie   Managen van risico’s        
G4-15   Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale charters, principes of andere initiatieven die door de organisatie worden onderschreven   SER Energieakkoord
Meerjarenafspraak 3
Green Deal Circulair Inkopen
Nationale Klimaat Coalitie
Code verantwoord Marktgedrag
Code Tabaksblat
Gedragscode verwerking persoonsgegevens OV-chipkaart door OV-bedrijven
Convenant Overgewicht
Sectorakkoord duurzaamheid in beweging,
NEVI Handreiking verantwoord inkopen
       
G4-16   Lidmaatschappen van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en nationale en internationale belangenorganisaties.   KNV, Railforum, VNO/NCW, CER Brussel, UIC Parijs, MVO Nederland, De Groene Zaak, Urgenda, Vereniging Energie, Milieu en Water (VEMW).      
MATERIELE ASPECTEN EN REIKWIJDTE
G4-17   a. Overzicht van entiteiten opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de organisatie of in gelijkwaardige documentatie. b. Entiteiten in de geconsolideerde jaarrekening die niet zijn opgenomen in het verslag   Reikwijdte en verslaggevingscriteria
Integraal verslag
       
G4-18   Proces voor het bepalen van de inhoud en specifieke afbakening van het verslag en hierbij gehanteerde uitgangspunten   Reikwijdte en verslaggevingscriteria
Integraal verslag
Dialoog met onze stakeholders
       
G4-19   Overzicht van materiële onderwerpen die tijdens het proces ter bepaling van de inhoud van het verslag zijn vastgesteld   Dialoog met onze stakeholders
Stakeholderdialoog en materiële thema’s
Schema verbinden onderwerpen met onze KPI's
       
G4-20   Afbakening per materieel onderwerp binnen de organisatie   Reikwijdte

Daarnaast geven we in onderstaande hoofdstukken aanvullend inzicht in de afbakening en reikwijdte:
Economische prestaties: Corporate governance
Energie: Onze impact op milieu en maatschappij, www.ns.nl/mvoberekeningen
Emissies: Onze impact op milieu en maatschappij, www.ns.nl/mvoberekeningen
Afvoer van water en afval: Onze impact op milieu en maatschappij, www.ns.nl/mvoberekeningen
Werkgeverschap: Werving
Relatie medewerkers/management: Medewerkers in Nederland
Veiligheid en gezondheid op het werk: Arbeidsveiligheid
Training and opleiding: Medewerkers trainen en opleiden
Gelijke beloning: Gecombineerde remuneratie- en nominatiecommissie
Etikettering van producten en diensten: Het jaar van de OV-chipkaart
       
G4-21   Afbakening van de materiële onderwerpen buiten de organisatie   Reikwijdte

Daarnaast geven we in onderstaande hoofdstukken aanvullend inzicht in de afbakening en reikwijdte:
Economische prestaties: Corporate governance
Energie: Onze impact op milieu en maatschappij, www.ns.nl/mvoberekeningen
Emissies: Onze impact op milieu en maatschappij, www.ns.nl/mvoberekeningen
Afvoer van water en afval: Onze impact op milieu en maatschappij, www.ns.nl/mvoberekeningen
Werkgeverschap: Werving
Relatie medewerkers/management: Medewerkers in Nederland
Veiligheid en gezondheid op het werk: Arbeidsveiligheid
Training and opleiding: Medewerkers trainen en opleiden
Gelijke beloning: Gecombineerde remuneratie- en nominatiecommissie
Etikettering van producten en diensten: Het jaar van de OV-chipkaart
      -
G4-22   Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze herformulering   Reikwijdte en verslaggevingscriteria
Geen herformuleringen hebben plaatsgevonden
      -
G4-23   Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes ten aanzien van de reikwijdte en afbakening   Reikwijdte en verslaggevingscriteria

Geen significante wijzigingen ten opzichte van vorige verslaggevingsperioden hebben plaatsgevonden
       
STAKEHOLDERBETROKKENHEID
G4-24   Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken   Schema stakeholderdialoog        
G4-25   Uitgangspunten voor de inventarisatie en selectie van belanghebbenden   Dialoog met onze stakeholders
Schema stakeholderdialoog
       
G4-26   Wijze waarop belanghebbenden worden betrokken   Dialoog met onze stakeholders
Schema stakeholderdialoog
       
G4-27   De voornaamste onderwerpen en vraagstukken die naar voren zijn gekomen in betrokkenheid met belanghebbenden en hoe de organisatie hierop heeft gereageerd   Dialoog met onze stakeholders
Stakeholderdialoog en materiele thema's
Schema stakeholderdialoog
       
PROFIEL VAN HET VERSLAG
G4-28   Verslaggevingsperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft   Reikwijdte en verslaggevingscriteria
1 januari 2014 t/m 31 december 2014
       
G4-29   Datum van het vorige verslag   14/02/2014        
G4-30   Verslaggevingscyclus   Jaarlijks        
G4-31   Contactpersoon voor vragen over het verslag of de inhoud daarvan   nsg.jaarverslag@ns.nl        
G4-32   a. De 'in accordance'-optie die de organisatie heeft gekozen. b. GRI-index voor de gekozen optie. c. Verwijzing naar het externe assurance-rapport, in geval het rapport extern is geverifieerd   verslaggevingscriteria
Het assurance-rapport, de geselecteerde onderdelen en het oordeel en de conclusie vindt u in deze pdf.' veranderen in 'Het assurance-rapport, de geselecteerde onderdelen en het oordeel en de conclusie vindt u op pagina 182 van deze pdf.
GRI 4 Comprehensive
       
G4-33   Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het verkrijgen van externe assurance op het verslag   verslaggevingscriteria        
GOVERNANCE
G4-34   Bestuursstructuur van het hoogste bestuurslichaam en de commissies die verantwoordelijk zijn voor de besluitvorming ten aanzien van economische, sociale en milieu-impact   Corporate governance
Organisatie van duurzaamheid
       
G4-35   Proces van sturing en beheersing met betrekking tot de maatschappelijke aspecten van ondernemen en de wijze waarop dit is gedelegeerd naar managers en andere medewerkers   Organisatie van duurzaamheid
Raad van Bestuur
Executive committee
       
G4-36   Beschrijven van veranwoordelijkheden ten aanzien van de economische, milieu en sociale onderwerpen en de betrokkenheid van het hoogste bestuursorgaan hierin   Organisatie van duurzaamheid        
G4-37   Het consultatieproces tussen stakeholders en het hoogste bestuursorgaan ten aanzien van economische, milieu en sociale onderwerpen   Dialoog met onze stakeholders        
G4-38   Beschrijving van de samenstelling van het hoogste bestuursorgaan en zijn commissies   Raad van Bestuur
Executive committee
       
G4-39   Rol van de voorzitter van het hoogste bestuurslichaam   Raad van bestuur, Executive Committee, Raad van commissarissen        
G4-40   Nominatie- en selectieproces van de raad van bestuur, commissies en RvC   Corporate governance
Aandeelhouderschap
Raad van Bestuur
Raad van commissarissen

NS onderschrijft in algemene zin de best practices en principes uit hoofdstuk III van de Nederlandse Corporate Governance Code en past deze toe.
       
G4-41   Processen waarmee het hoogste bestuursorgaan waarborgt dat strijdige belangen worden vermeden en gemanaged   Raad van Bestuur
Raad van commissarissen

NS onderschrijft in algemene zin de best practices en principes uit hoofdstuk III van de Nederlandse Corporate Governance Code en past deze toe.
       
G4-42   Rol van het hoogste bestuursorgaan en leidinggevenden in de ontwikkeling, goedkeuring en herziening van de bedrijfsstrategie, missie, doelen etc. in relatie tot economische, milieu- en sociale impact   Raad van bestuur, Executive Committee, Organisatie van duurzaamheid        
G4-43   Beschrijving van de maatregelen die zijn genomen om kennis over economische, milieu en sociale onderwerpen van het hoogste bestuursorgaan verder te ontwikkelen   Eigen functioneren, Organisatie van duurzaamheid

De borging van duurzaam ondernemen gaat via een formele organisatie die bestaat uit een Duurzaam Ondernemen Council, een Duurzaam Ondernemen Werkgroep, een communicatiewerkgroep en een aantal tijdelijke taakgroepen. Deze organisatie wordt ondersteund door een afdeling Programma Duurzamer Ondernemen, die in 2010 in het leven is geroepen. De Council met daarin directieleden van de bedrijfsonderdelen en voorgezeten door de directievoorzitter van NedTrain (lid Executive Committee en portefeuillehouder Duurzaamheid), is een besluit- en beleidsvoorbereidend orgaan. Voorgenomen besluiten en beleid dat door de bedrijfsonderdelen en/of stafgroepen moet worden uitgevoerd, worden ter goedkeuring aan de Executive Committee voorgedragen.
       
G4-44   a. Evaluatieproces voor de eigen prestaties van het hoogste bestuurslichaam, in relatie tot economische, milieu gerelateerde en sociale prestaties. b. Beschrijving van de acties die genomen zijn naar aanleiding van de evaluatie van de prestaties van het hoogste bestuurslichaam in relatie tot economische, milieu gerelateerde en sociale prestaties   Eigen functioneren, Organisatie van duurzaamheid

De borging van duurzaam ondernemen gaat via een formele organisatie die bestaat uit een Duurzaam Ondernemen Council, een Duurzaam Ondernemen Werkgroep, een communicatiewerkgroep en een aantal tijdelijke taakgroepen. Deze organisatie wordt ondersteund door een afdeling Programma Duurzamer Ondernemen, die in 2010 in het leven is geroepen. De Council met daarin directieleden van de bedrijfsonderdelen en voorgezeten door de directievoorzitter van NedTrain (lid Executive Committee en portefeuillehouder Duurzaamheid), is een besluit- en beleidsvoorbereidend orgaan. Voorgenomen besluiten en beleid dat door de bedrijfsonderdelen en/of stafgroepen moet worden uitgevoerd, worden ter goedkeuring aan de Executive Committee voorgedragen.
       
G4-45   Procedures van het hoogste bestuurslichaam ten aanzien van het management van economische, milieu gerelateerde en sociale prestaties en risico’s alsmede de consulatie van belanghebbenden op dit gebied   Eigen functioneren, Organisatie van duurzaamheidCorporate governance code        
G4-46   Rol van het hoogste bestuurslichaam bij het beoordelen van de effectiviteit van de het risicomanagement van de organisatie ten aanzien van economische, milieu en sociale onderwerpen   Ethics & Compliance
Managen van risico’s
       
G4-47   Frequentie van de evaluaties van het hoogste bestuurslichaam ten aanzien van de economische, milieu en social impact, risico's and kansen   Verslag van de directie, Verslag van de RvC, Ethics & Compliance, Organisatie van duurzaamheid, Managen van risico’s

Het Duurzaam ondernemen Council en de werkgroep hebben in 2014 4 keer overlegd
       
G4-48   Het hoogste orgaan/commisie die het jaarverslag controleert en goedkeurt, en zorgdraagt dat materiële onderwerpen gedekt zijn   Organisatie van duurzaamheid        
G4-49   Proces van communicatie van kritische aandachtpunten naar het hoogste bestuurslichaam   Risico-identificatie en beheersing
Ethics & Compliance

We hebben de klokkenluidersregeling voor het anoniem uiten van zorgen. Medewerkers kunnen ook melding maken bij NS vertrouwenspersonen. Extern hebben we voor klanten en belanghebbenden diverse communicatiekanalen.

Ethics & Compliance is betrokken bij de identificatie en analyse van compliance-risico’s, voorbereiding van beleid, communicatie, training en awareness, monitoring en rapportage op het gebied van compliance en integer gedrag. Ethics & Compliance werkt samen met diverse NS-stafafdelingen die daar ook bij betrokken zijn
       
G4-50   Beschrijving van de aard en het totaal aantal kritische aandachtspunten dat gecommuniceerd is naar het hoogste bestuurslichaam en de mechanismen die worden toegepast om deze zorgen op te lossen   Gecombineerde remuneratie- en nominatiecommissie, Corporate governance code, Samenstelling en bijeenkomsten raad en commissies

in 2014 is geen gebruik gemaakt van de klokkenluidersregeling. Er zijn 76 meldingen binnengekomen bij de vertrouwenspersonen, waarvan 22 gingen over ongewenst gedrag, (seksuele) intimidatie, discriminatie of pesten.
       
G4-51   Beloningsbeleid voor het hoogste bestuurslichaam alsmede senior-management en leidinggevenden   Remuneratie        
G4-52   Het proces van het bepalen van beloning, waaronder het betrekken van consultants bij het vaststellen hiervan alsmede welke relatie zij hebben met de organisatie   Gecombineerde remuneratie- en nominatiecommissie        
G4-53   Beschrijving van de wijze waarop standpunten van stakeholders in het beloningsbeleid worden meegenomen   Remuneratie, Dialoog met onze stakeholders

We bespreken de remuneratie met onze Raad van Commissarissen en onze aandeelhouder op basis van referentiegroepen. De stakeholders geven niet aan dit een materieel thema te vinden bij NS.
       
G4-54   De verhouding van het jaarsalaris van de best betaalde medewerker in de organisatie in elk land van significante bedrijfsactiviteiten tot de mediaan van het jaarsalaris van alle werknemers   Remuneratie

11
       
G4-55   De verhouding van de procentuele groei van de jaarlijkse beloning voor de best betaalde persoon van de organisatie in elk land van significante bedrijfsactiviteiten tot de mediaan van deze toename voor alle werknemers   Remuneratie

1
       
ETHIEK EN INTEGRITEIT
G4-56   Beschrijving van de gehanteerde waarden, principes, standaarden en gedragsnormen binnen de organisatie, zoals een gedragscode   Corporate governance code
Ethics & Compliance
       
G4-57   Beschrijving interne en externe processen voor het zoeken van advies op gebied van ethiek en wettelijk gedrag, en onderwerpen met betrekking tot organisatorische intigriteit, zoals hulp- of advieslijnen   Corporate governance Code
Externe accountant
Ethics & Compliance
Zorg voor Privacy

Reizigers kunnen zich richten tot onze klantenservice en we zijn aangesloten bij diverse klachten en geschillencommissies.
       
G4-58   Beschrijving van interne/externe processen voor het rapporteren van zorgen over onethisch/onwettig gedrag, en onderwerpen over organisatorische integriteit (klokkenluider- procedures/hotlines)   Naast het melden van incidenten via lijnmanagement of corporate security hebben we een klokkenluidersregeling, vertrouwenspersonen en een NS klachtencommissie voor medewerkers.

Reizigers kunnen zich richten tot onze klantenservice en we zijn aangesloten bij diverse klachten en geschillencommissies.
       
BEDRIJFSECONOMISCH
ASPECT: ECONOMISCHE PRESTATIES
G4-DMA       “Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI’s en strategie”
Organisatie van duurzaamheid
Onze financien op een rij

In het schema “Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI’s en strategie” staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze hun weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren. In de paragraaf 'Organisatie van duurzaamheid' staat gegeven welke rollen en verantwoordelijkheden we hebben opgesteld om invulling te geven aan het sturen op de materiële onderwerpen.
       
G4-EC1   Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd   Jaarrekening        
G4-EC2   Risico's en kansen door klimaatverandering die van wezenlijke invloed kunnen zijn op de operatie, financiën, of andere implicaties heeft
  Kansen in de keten, risico's
De risico's van daadwerkelijk klimaatverandering hebben met name betrekking op de extremere weersomstandigheden. Hierdoor moet NS zich voorbereiden op weersomstandigheden die uitdagend zijn met het borgen van de kwaliteit van onze dienstverlening.
       
G4-EC3   Dekking van de verplichtingen in verband met het vastgestelde uitkeringenplan van de organisatie   Bedrijfslasten        
G4-EC4   Significante financiële steun van een overheid   NS heeft geen significante financiële steun van een overheidsorganisatie ontvangen.        
MILIEU
ASPECT: ENERGIE
G4-DMA       “Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI’s en strategie”
Organisatie van duurzaamheid
Energieverbruik en CO2-uitstoot
Energiewinst behalen

In het schema “Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI’s en strategie” staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze hun weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren. In de paragraaf 'Organisatie van duurzaamheid' staat gegeven welke rollen en verantwoordelijkheden we hebben opgesteld om invulling te geven aan het sturen op de materiële onderwerpen.

Aanvullende informatie over www.ns.nl/mvoberekeningen
       
G4-EN3   Energieverbruik binnen de organisatie (incl. verbruik van en hoeveelheid fossiel en niet-fossiel, methodes/standaarden en conversiefactoren)   Energieverbruik en CO2-uitstoot        
G4-EN4   Energie consumptie buiten de organisatie (incl. hoeveelheid, standaard/methodes en conversiefactoren)   Energiewinst behalen in de toekomst
Onze impact op milieu en maatschappij
www.ns.nl/mvoberekeningen
       
G4-EN5   Energie-intensiteitsratio (incl. hoeveelheid, standaard/methodes en conversie factor)   Duurzame mobiliteit,
Energieverbruik en CO2-uitstoot,
www.ns.nl/mvoberekeningen, Energiewinst behalen
       
G4-EN6   Energiereductie door efficiënties (incl. hoeveelheid, standaard/methodes en conversie factor)   Energieverbruik en CO2-uitstoot,
www.ns.nl/mvoberekeningen, Energiewinst behalen
  We rapporteren niet seperaat over de reductie van de verschillende energiebronnen   Veruit de grootste post energie dat wij gebruiken is elektriciteit, een verder uitsplitsing in de reducties achten wij niet materieel.
G4-EN7   Reducties in de energiebehoefte van verkochte producten/diensten (incl. hoeveelheid, standaard/methodes en conversie factor)   Energieverbruik en CO2-uitstoot,
www.ns.nl/mvoberekeningen, Energiewinst behalen, Duurzame mobiliteit
       
ASPECT: EMISSIES
G4-DMA       “Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI’s en strategie”
Organisatie van duurzaamheid
Energieverbruik en CO2-uitstoot
Contract voor groene stroom

In het schema “Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI’s en strategie” staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze hun weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren. In de paragraaf 'Organisatie van duurzaamheid' staat gegeven welke rollen en verantwoordelijkheden we hebben opgesteld om invulling te geven aan het sturen op de materiële onderwerpen.

Aanvullende informatie over www.ns.nl/mvoberekeningen
       
G4-EN15   Directe emissies (scope 1) van broeikasgassen, incl. hoeveelheid, standaard/methodes van meten en coversiefactor   Energieverbruik en CO2-uitstoot

Wij stoten in Nederland directe emissies uit bij het energieverbruik van onze dieseltreinen, gas in onze gebouwen en brandstof van onze bussen. Dit komt neer op 78 kiloton CO2.
       
G4-EN16   Indirecte emissies (Scope 2) van broeikasgassen, incl. hoeveelheid, standaard/methodes van meten en coversiefactor   Energieverbruik en CO2-uitstoot
Energieverbruik NS-treinen in Nederland

Wij stoten in Nederland indirecte emissies uit bij het energieverbruik van onze elektrische treinen, elektriciteit en warmte van onze gebouwen. Dit komt neer op 500 kiloton CO2.
       
G4-EN17   Andere indirecte emissies (Scope 3) van broeikasgassen, incl. hoeveelheid, standaard/methodes van meten en coversiefactor   Onze impact op milieu en maatschappij
www.ns.nl/mvoberekeningen

In de keten worden de emissies van voor- en natransport lopend, per fiets, auto en bus/tram/metro berekend. Hiervoor wordt ook de voorketen meegenomen (well-to-wheel). Daarnaast worden de emissies door brandstofverbruik van vervangend busvervoer (busvervoer verzorgd door andere bedrijven) meegenomen, evenals de CO2-emissies van ProRail (ook voor facilitair) en van het materieel, de productie en het onderhoud van treinen.
  Nog niet alle onderdelen van onze scope 3 emissies rapporteren wij.   De gehele footprint van de spoorsector (rijden van treinen, het produceren van treinen en aanleggen en onderhoud van infrastructuur en gebruik van stations en gebouwen) is gepland in 2015 te worden gepubliceerd.
G4-EN18   Emissie-intensiteitsratio van broeikasgassen (incl. methode van meten)   Duurzame mobiliteit, Energieverbruik en CO2-uitstoot        
G4-EN19   Beschrijving van de reductie van de emissie van broeikasgassen behaald door genomen initiatieven (incl. hoeveelheid reductie, andere gassen opgenomen in berekening, basisjaar voor berekening, methode van meten, en toewijzing aan Scope 1, 2, of 3)   Energieverbruik en CO2-uitstoot
Duurzame Mobiliteit
Energieconctracten
www.ns.nl/mvoberekeningen

 

       
G4-EN20   Emissies van Ozonafbrekende stoffen, incl. hoeveelheid, standaard/methodes van meten en bron van emissiefactoren   Indicator is niet materieel voor NS doordat wij geen grote emitter van deze stoffen zijn.        
G4-EN21   Hoeveelheid significante luchtemissies: NOx, SOx, POP, VOC, HAP, PM. Incl. methode van meten en bron voor emissiefactoren   Wij rapporteren over CO2 uitstoot wat veruit het grootste aandeel in onze emissies is. Door sturing op minder CO2 uitstoot en efficientie in energieverbruik zullen de hiergenoemde emissies ook verminderen.        
ASPECT: AFVOER VAN WATER EN AFVAL
G4-DMA       “Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI’s en strategie”
Organisatie van duurzaamheid
Afval verminderen en hergebruiken

In het schema “Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI’s en strategie” staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze un weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren. In de paragraaf 'Organisatie van duurzaamheid' staat gegeven welke rollen en verantwoordelijkheden we hebben opgesteld om invulling te geven aan het sturen op de materiële onderwerpen.

Aanvullende informatie over www.ns.nl/mvoberekeningen
       
G4-EN22   Totale waterverbruik naar kwaliteit en bestemming, inclusief meetmethode/standaard en aannames   Indicator is niet materieel voor NS, omdat NS, als mobiliteitsbedrijf, geen grootverbruiker is van water. Daarnaast opereert NS niet in landen en regio's waar een watertekort heerst. De geringe milieu impact van water blijkt ook uit de milieu impact analyse (www.ns.nl/mvoberekeningen).        
G4-EN23   a. Gewicht van afval per type en afvalverwerkingsmethode (hergebruik, recycling, verbranding etc.). b. Vaststelling van de afvalverwerkingsmethode   Afval verminderen en hergebruiken
www.ns.nl/mvoberekeningen

Afval wordt gescheiden afgevoerd bij NS ten behoeve van recycling en het restafval wordt verbrand met energieterugwinning.
We hebben geen grote stromen gevaarlijk afval.
       
G4-EN24   Totaal aantal en volume van significante lozingen   Wij werken aan het verminderen van lozingen op het spoor door gesloten toiletsystemen te vervangen. Het doel is deze in 2030 voor 100% te hebben vervangen. In 2014 moeten we nog 49,8% vervangen. Dit cijfer is lager dan in 2013, omdat we gekozen hebben om oudere treinen te laten rijden, die gepland stonden om uitgefaseerd te worden        
G4-EN25   Gewicht van de getransporteerde, geïmporteerde, geëxporteerde of behandelde afval wat gevaarlijk is geacht onder de Bazel conventie 2 Annex I, II, III en VIII, en het percentage van getransporteerde afval dat internationaal vervoerd is   Indicator is niet materieel voor NS doordat wij geen grote stromen gevaarlijk afval hebben.        
G4-EN26   Identiteit, grootte, beschermde soort en biodiversiteitswaarde van waterdieren en andere relevante levende wezens die beïnvloed zijn door het afvoer water van de organisatie   Indicator is niet materieel voor NS, doordat wij geen lozingen op het water verrichten.        
ASPECT: PRODUCTEN EN DIENSTEN
G4-DMA       “Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI’s en strategie”
Organisatie van duurzaamheid
Energieverbruik en CO2-uitstoot
Duurzame mobilitei

In het schema “Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI’s en strategie” staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze un weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren. In de paragraaf 'Organisatie van duurzaamheid' staat gegeven welke rollen en verantwoordelijkheden we hebben opgesteld om invulling te geven aan het sturen op de materiële onderwerpen.

Aanvullende informatie over www.ns.nl/mvoberekeningen
       
G4-EN27   Initiatieven ter compensatie van de milieugevolgen van producten en diensten en de omvang van deze compensatie   Duurzame mobiliteit
Energieverbruik en CO2-uitstoot
Onze impact op milieu en maatschappij
www.ns.nl/mvoberekeningen
       
G4-EN28   Percentage producten dat is verkocht en waarvan de verpakking is ingezameld, naar categorie   Geen materieel thema, omdat NS geen producent van artikelen is die een verpakking hebben.        
SOCIAAL
ASPECT: WERKGEVERSCHAP
G4-DMA       “Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI’s en strategie”
Organisatie van duurzaamheid
NS als werkgever

In het schema “Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI’s en strategie” staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze un weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren. In de paragraaf 'Organisatie van duurzaamheid' staat gegeven welke rollen en verantwoordelijkheden we hebben opgesteld om invulling te geven aan het sturen op de materiële onderwerpen.
       
G4-LA1   Totaal aantal (nieuwe) werknemers en personeelsverloop per leeftijdsgroep en geslacht   Werving

In Nederland was het personeelsverloop 15%
  We rapporteren niet seperaat over leeftijd en geslacht   Het is de ambitie in de toekomst deze gegevens beschikbaar te hebben.
G4-LA2   Uitkeringen aan voltijdwerknemers die niet beschikbaar zijn voor tijdelijke of part-time werknemers, per grootschalige activiteit   Alle vormen van beloningen zijn ook voor deeltijdmedewerkers beschikbaar        
G4-LA3   Terugkeer naar werk na ouderschapsverlof en retentieratio
  Indicator is niet materieel voor NS, omdat we hier de wetgeving volgen.        
ASPECT: RELATIE MEDEWERKERS/MANAGEMENT
G4-DMA       “Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI’s en strategie”
Organisatie van duurzaamheid
Medezeggenschap

In het schema “Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI’s en strategie” staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze un weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren. In de paragraaf 'Organisatie van duurzaamheid' staat gegeven welke rollen en verantwoordelijkheden we hebben opgesteld om invulling te geven aan het sturen op de materiële onderwerpen.
       
G4-LA4   Minimale opzegtermijnen (vastgelegd in de CAO) voor het informeren van werknemers en hun vertegenwoordigers over grote operationele veranderingen   1 maand zoals opgenomen in de cao        
ASPECT: VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK
G4-DMA       “Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI’s en strategie”
Organisatie van duurzaamheid
Arbeidsveiligheid

In het schema “Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI’s en strategie” staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze un weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren. In de paragraaf 'Organisatie van duurzaamheid' staat gegeven welke rollen en verantwoordelijkheden we hebben opgesteld om invulling te geven aan het sturen op de materiële onderwerpen.
       
G4-LA5   Percentage van het totale personeelsbestand dat is vertegenwoordigd in formele gezamenlijke arbo-commissies van werkgevers en werknemers die bijdragen aan de controle op en advies over arbo-programma’s   Arbeidsveiligheid

Via de OR is 100% medewerkers vertegenwoordigd in arbocommissies
       
G4-LA6   Aard en aantallen van letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen per regio en geslacht   Arbeidsveiligheid   We rapporteren aantallen arbeidsongevallen niet naar sekse en regio, omdat dit voor ons geen waardevolle informatie oplevert.    
G4-LA7   Werknemers met hoog risico op uitval of ziektes als gevolg van hun beroep   Ziekteverzuim
Inzetbaarheid en preventie
  NS heeft een analyse lopen naar het gehele "verschijnselenpallet" geheten Pyscho-Sociale Arbeidsbelasting (PSA). Activiteiten daarbinnen zijn gericht op de functies van Mcn, Hc en servicemedewerker en gerelateerd aan van buiten komend onheil (zelfdodingen, agressie) wat PTSS-klachten veroorzaakt.We rapporteren aantallen arbeidsongevallen niet naar sekse en regio, omdat dit voor ons geen waardevolle informatie oplevert.    
G4-LA8   Afspraken over arbo-onderwerpen (veiligheid en gezondheid) vastgelegd in formele overeenkomsten met vakbonden   Arbeidsveiligheid

Via de OR is 100% medewerkers vertegenwoordigd in arbocommissies

In april 2013 zijn in de CAO 2013-2015 afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid, arbeidsomstandigheden, veiligheid.
       
ASPECT: TRAINING EN OPLEIDING
G4-DMA       “Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI’s en strategie”
Organisatie van duurzaamheid
Medewerkers trainen en opleiden

In het schema “Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI’s en strategie” staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze un weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren. In de paragraaf 'Organisatie van duurzaamheid' staat gegeven welke rollen en verantwoordelijkheden we hebben opgesteld om invulling te geven aan het sturen op de materiële onderwerpen.
       
G4-LA9   Gemiddeld aantal uur training per werknemer (per werknemerscategorie en geslacht)   Medewerkers trainen en opleiden   We rapporteren de trainingsuren niet naar sekse, omdat dit voor ons geen waardevolle informatie oplevert. Trainingen en opleidingen zijn voor iedereen van NS toegankelijk ongeacht de sekse.   Het is de ambitie om het aantal trainingsuren in het volgende jaar in het jaarverslag te rapporteren
G4-LA10   Geïmplementeerde programma’s voor de ontwikkeling en employabiliteit van werknemers en voor hulp bij het beëindigen van de carrière   Medewerkers trainen en opleiden,
Inzetbaarheid en preventie,
Mobiliteit
       
G4-LA11   Percentage werknemers dat regelmatig feedback ontvangt op hun geleverde prestaties en carriere ontwikkelingen   Alle medewerkers worden op regelmatige basis ingelicht over hun prestatie- en loopbaanontwikkeling        
ASPECT: DIVERSITEIT EN GELIJKE KANSEN
G4-DMA       “Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI’s en strategie”
Organisatie van duurzaamheid
NS als werkgever

In het schema “Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI’s en strategie” staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze un weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren. In de paragraaf 'Organisatie van duurzaamheid' staat gegeven welke rollen en verantwoordelijkheden we hebben opgesteld om invulling te geven aan het sturen op de materiële onderwerpen.
       
G4-LA12   Samenstelling van bestuurslichamen en onder-verdeling van werknemers per categorie, naar geslacht, leeftijdsgroep en andere indicatoren van diversiteit   HR en organisatie
NS als werkgever
Executive committee
Cv’s raad van bestuur
       
ASPECT: GELIJKE BELONING
G4-DMA       “Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI’s en strategie”
Organisatie van duurzaamheid
Renumeratie

In het schema “Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI’s en strategie” staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze un weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren. In de paragraaf 'Organisatie van duurzaamheid' staat gegeven welke rollen en verantwoordelijkheden we hebben opgesteld om invulling te geven aan het sturen op de materiële onderwerpen.
       
G4-LA13   Verhouding tussen basissalarissen en beloning van mannen en vrouwen naar werknemercategorie en bedrijfslocatie   De verhouding tussen basissalarissen van mannen en vrouwen is gelijk        
ASPECT: VEILIGHEID VAN KLANTEN
G4-DMA       “Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI’s en strategie”
Organisatie van duurzaamheid
Toezicht in 2014
Sociale veiligheid in treinen en op het station
Spoorwegveiligheid: ongevallen en STS-passages

In het schema “Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI’s en strategie” staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze un weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren. In de paragraaf 'Organisatie van duurzaamheid' staat gegeven welke rollen en verantwoordelijkheden we hebben opgesteld om invulling te geven aan het sturen op de materiële onderwerpen.
       
G4-PR1   Percentage significante product-en servicecategorieën waarvoor de impact voor gezondheid en veiligheid wordt beoordeeld   Veilig vervoermiddel

Voor alle stations en onze operaties worden de veiligheidsaspecten beoordeeld. Zie:
Sociale veiligheid in treinen en op het station
Spoorwegveiligheid: ongevallen en STS-passages
       
G4-PR2   Totaal aantal gevallen van niet-naleving van regelgeving en gedragscodes betreffende gezondheids- en veiligheidsaspecten van producten en diensten gedurende de levensduur, naar type resultaat   Spoorwegveiligheid: ongevallen en STS-passages

Verscherpt veiligheidstoezicht door Inspectie Leefomgeving & Transport ivm overtreding van de Beheersconcessie Hoofdspoorwegen, waar NSR en ProRail gezamenlijk maatregelen treffen.
       
ASPECT: ETIKETTERING VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN
G4-DMA       “Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI’s en strategie”
Organisatie van duurzaamheid
klanttevredenheid

In het schema “Verbinding van onze materiële onderwerpen met KPI’s en strategie” staan onze materiële onderwerpen besproken, hoe deze un weg hebben gevonden in onze strategie, hoe we dit hebben doorvertaald in KPI's en welke risico's we hiermee mitigeren. In de paragraaf 'Organisatie van duurzaamheid' staat gegeven welke rollen en verantwoordelijkheden we hebben opgesteld om invulling te geven aan het sturen op de materiële onderwerpen.
       
G4-PR3   Type product- en dienstinformatie dat verplicht is als gevolg van procedures en het percentage van belangrijke producten en diensten die onderhevig zijn aan dergelijke informatie-eisen   algemene-voorwaarden-reizigers-2013        
G4-PR4   Totaal aantal gevallen van niet-naleving van regelgeving en vrijwillige codes betreffende informatie over en etikettering van producten en diensten, naar type resultaat   Bij de Geschillencommissie waren 14 geschillen over de schending van de (algemene) voorwaarden binnengekomen. Van de 14 gevallen ging er 1 geval over schending van de voorwaarden door NS en 13 gevallen over schending van de voorwaarden door de klant.        
G4-PR5   Resultaat van klanttevredenheidsonderzoek   Klanttevredenheid