Vorig resultaat Volgend resultaat

Kerncijfers Verkorte geconsolideerde winst-en-verliesrekening over het eerste halfjaar eindigend op 30 juni 2015 NV Nederlandse Spoorwegen

Verkorte geconsolideerde balans eindigend op 30 juni 2015 NV Nederlandse Spoorwegen

(in miljoenen euro's)   Toelichting   30 juni 2015   31 december 2014
             
Activa            
Materiële vaste activa       3.244   3.157
Vastgoedobjecten       193   196
Immateriële vaste activa       224   174
Investeringen verwerkt volgens de equity-methode       190   185
Overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen   1)   277   226
Uitgestelde belastingvorderingen       293   295
Totaal vaste activa       4.421   4.233
Totaal vlottende activa       1.718   1.648
Totaal activa       6.139   5.881
             
Eigen vermogen en verplichtingen            
Totaal eigen vermogen   2)   3.241   3.216
Aan komende jaren toe te rekenen baten       108   112
Leningen en overige financiële verplichtingen inclusief derivaten   3)   856   867
Personeelsbeloningen       32   33
Voorzieningen       131   140
Overlopende posten       2   1
Uitgestelde belastingverplichtingen       170   169
Totaal langlopende verplichtingen       1.299   1.322
             
Totaal kortlopende verplichtingen       1.599   1.343
Totaal verplichtingen       2.898   2.665
Totaal eigen vermogen en verplichtingen       6.139   5.881