Vorig resultaat Volgend resultaat

Verkorte geconsolideerde balans eindigend op 30 juni 2015 NV Nederlandse Spoorwegen Verkort geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat over het eerste halfjaar van 2015 NV Nederlandse Spoorwegen

Verkorte geconsolideerde winst-en-verliesrekening over het eerste halfjaar eindigend op 30 juni 2015 NV Nederlandse Spoorwegen

(in miljoenen euro's)       eerste halfjaar    
    Toelichting   2015   2014
             
Opbrengsten       2.369   2.032
Bedrijfslasten       -2.314   -1.854
Aandeel in resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode       21   17
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten       76   195
Nettofinancieringsresultaat       -16   -17
Resultaat voor winstbelastingen       60   178
Winstbelasting   6)   -4   -45
Resultaat over de verslagperiode       56   133
             
Toe te rekenen aan:            
De aandeelhouder van de vennootschap       56   133
Minderheidsbelang       -   -
Resultaat over de verslagperiode       56   133