Vorig resultaat Volgend resultaat

Verkort geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat over het eerste halfjaar van 2015 NV Nederlandse Spoorwegen Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht Eigen Vermogen over het eerste halfjaar van 2015 NV Nederlandse Spoorwegen

Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht over het eerste halfjaar van 2015 NV Nederlandse Spoorwegen

(in miljoenen euro's) eerste halfjaar  
  2015 2014
     
Resultaat over de verslagperiode 56 133
Aanpassingen voor:    
Afschrijvingen 165 160
Bijzondere waardeverminderingen 2 1
Overige mutaties -3 41
  220 335
     
Mutatie werkkapitaal 175 11
  395 346
     
Betaalde financieringslasten en betaalde winstbelasting -18 -21
Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten 377 325
     
Ontvangen financieringsbaten 3 8
Dividend uit investeringen verwerkt volgens de equity-methode 20 24
Verwerving van (im)materiële vaste activa -305 -206
Verwerving van vastgoedbeleggingen -2 -13
Betalingen voor overige beleggingen -76 -182
Vervreemding financiële vaste activa, incl. beleggingen  - 12
Verwerving financiële vaste activa, incl. beleggingen -51 -26
Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten -411 -383
     
Nettokasstroom uit bedrijfs- en investeringsactiviteiten -34 -58
     
Aflossing van opgenomen leningen -1 -32
Betaald dividend  -48  -
Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten -49 -32
     
Netto-toename (-afname) geldmiddelen en kasequivalenten -83 -90
Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari 775 759
Valutakoers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen  -  -
Geldmiddelen en kasequivalenten per 30 juni 692 669