Vorig resultaat Volgend resultaat

Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht over het eerste halfjaar van 2015 NV Nederlandse Spoorwegen Algemene toelichting

Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht Eigen Vermogen over het eerste halfjaar van 2015 NV Nederlandse Spoorwegen

(in miljoenen euro's) Geplaatst Overige Ingehou-   Minder- Totaal
  aandelen  reserves den   heids- eigen
  kapitaal   winsten Totaal belang vermogen
             
Stand per 1 januari 2014 1.012 -14  2.046 3.044 - 3.044
             
Gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten over de periode            
Resultaat over de verslagperiode     133 133 - 133
Niet-gerealiseerde resultaten - 6 - 6   6
Totaalresultaat over de verslagperiode - 6 133 139 - 139
             
Transacties met eigenaars, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen            
Dividend aan aandeelhouders     - -   -
             
             
Stand per 30 juni 2014 1.012 -8  2.179 3.183 - 3.183
             
(in miljoenen euro's) Geplaatst Overige Ingehou-   Minder- Totaal
  aandelen  reserves den   heids- eigen
  kapitaal   winsten Totaal belang vermogen
             
Stand per 1 januari 2015 1.012 -20  2.224 3.216 - 3.216
             
Gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten over de periode            
Resultaat over de verslagperiode     56 56 - 56
Niet-gerealiseerde resultaten   17   17   17
Totaalresultaat over de verslagperiode - 17 56 73 - 73
             
Transacties met eigenaars, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen            
Dividend aan aandeelhouders     -48  -48    -48
             
             
Stand per 30 juni 2015 1.012 -3  2.232 3.241 - 3.241