Vorig resultaat Volgend resultaat

Verkort geconsolideerd mutatieoverzicht Eigen Vermogen over het eerste halfjaar van 2015 NV Nederlandse Spoorwegen Belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving

Algemene toelichting

Verslaggevende entiteit

NV Nederlandse Spoorwegen is gevestigd te Utrecht in Nederland.

Het geconsolideerde halfjaarbericht van de vennootschap over het eerste halfjaar van 2015 omvat de vennootschap en haar dochterondernemingen (tezamen te noemen de “Groep”) en het belang van de Groep in deelnemingen en vennootschappen waarover gezamenlijk met derden zeggenschap wordt uitgeoefend. NV Nederlandse Spoorwegen is de houdstermaatschappij van NS Groep die op haar beurt de houdstermaatschappij is van de werkmaatschappijen die de verschillende bedrijfsactiviteiten van het concern uitvoeren.

Overeenstemmingsverklaring

Dit verkorte geconsolideerde halfjaarbericht is opgesteld in overeenstemming met IAS 34 Tussentijdse financiële verslaggeving. Het bevat niet alle informatie die is vereist voor een volledige jaarrekening en dient in combinatie met de geconsolideerde jaarrekening 2014 van de Groep te worden gelezen.

Dit verkorte geconsolideerde halfjaarbericht is opgesteld door de directie en op 13 augustus 2015 besproken en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.