Vorig resultaat Volgend resultaat

2 Eigen vermogen en dividend 4 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

3 Leningen en overige financiële verplichtingen inclusief derivaten

Het totaalbedrag aan leningen en overige financiële verplichtingen kan als volgt worden gespecificeerd:

(in miljoenen euro's) 30 juni 2015 31 december 2014
     
Langlopende verplichtingen    
Onderhandse leningen  744 737
Financiële leaseverplichtingen 67 75
Voor afdekking gebruikte renteswaps 24 30
Commodity derivaten 21 25
Totaal 856 867
     
Kortlopende verplichtingen    
Onderhandse leningen 43 44
Financiële leaseverplichtingen 16 16
Totaal 59 60
     
Totaal verplichtingen 915 927

Bij het bepalen van de waarde van voor afdekking gebruikte renteswaps en commodity derivaten gebruikt de Groep waarderingstechnieken waarbij alle significante benodigde gegevens zijn ontleend aan zichtbare marktgegevens.