Vorig resultaat Volgend resultaat

3 Leningen en overige financiële verplichtingen inclusief derivaten 5 Resultaatontwikkeling

4 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Onregelmatigheden

ACM

De Autoriteit Consument en Markt‎ (ACM) heeft op 3 juni 2015 bekendgemaakt dat zij concludeert dat NS op onderdelen de Spoorwegwet heeft overtreden in de aanloop naar de aanbesteding in Limburg. Volgens ACM is Veolia daarbij door NS benadeeld. NS heeft daarbij volgens ACM geen redelijk bod gedaan aan andere vervoerders voor het gebruik van bestaande kaartenautomaten, het huren van personeelsruimtes, bestaande ov-chippalen, bestaande noodknopvoorzieningen, reisinformatie en servicepunten. Daarnaast is binnen NS bedrijfsvertrouwelijke informatie van andere vervoerders gedeeld. NS aanvaardt haar publieke verantwoordelijkheid en heeft het aangekondigde beroep tegen het ACM besluit op 5 juni 2015 ingetrokken. ACM heeft vervolgens aangekondigd verder onderzoek te doen naar mogelijk misbruik van economische machtspositie in de Europese aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg en eventuele verdere overtreding(en) van de Spoorwegwet door NS en haar dochterondernemingen. Het moment waarop ACM eventuele bevindingen gaat publiceren is onzeker. Ook de uitkomsten van hun onderzoeken met een vertaling naar eventuele financiële impact (boetes) voor NS is onzeker en derhalve niet voorzien.

Veolia

Veolia heeft NS en een aantal dochters van NS op 17 juni 2015 (hoofdelijk) aansprakelijk gesteld voor de schade ontstaan door (1) de in het rapport van 28 april 2015 van De Brauw Blackstone Westbroek (“De Brauw”) geconstateerde onregelmatigheden en (2) het doorspelen van vermeend bedrijfsvertrouwelijke en concurrentiegevoelige informatie van Veolia (meer in het bijzonder het doorsturen van de brief van Veolia Transport Limburg B.V. van 12 augustus 2014), en de redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. Veolia heeft aan deze gestelde schadeposten nog geen concreet bedrag verbonden. Veolia heeft verder gevorderd dat NS bepaalde informatie aan Veolia verstrekt over het hiervoor onder (1) en (2) genoemde, en dat NS de informatie vernietigt die zij als gevolg van het genoemde onder (1) en (2) heeft verkregen. NS heeft aan Veolia aangegeven de mogelijkheden van vernietiging momenteel te onderzoeken, en terug te komen op de verzoeken om informatie na vaststelling van het definitieve rapport van De Brauw. De uitkomst van een eventuele gerechtelijke procedure inclusief een toe te wijzen schadevergoeding zijn op dit moment onzeker en zijn derhalve niet voorzien.

Overig

Het inherente risico bestaat dat naar aanleiding van de geconstateerde onregelmatigheden nog aanvullende claims worden ontvangen.

De hierboven genoemde claims kunnen een materiële impact hebben op het resultaat en vermogen van NS. Omdat de uitkomsten van de reeds ontvangen claims op dit moment niet betrouwbaar kunnen worden geschat zijn hiervoor geen voorzieningen getroffen.

Investeringsverplichtingen

Eind juni 2015 heeft de Groep investeringsverplichtingen uitstaan voor een bedrag van circa € 878 miljoen (30 juni 2014: € 400 miljoen), voornamelijk voor aankoop van rollend materieel en investeringen in stationsomgevingen.

Verplichting inzake energie Nederland

In 2014 heeft de Groep met Eneco een tienjarig contract (2015-2024) afgesloten voor de levering van de groene tractie-elektriciteit aan het materieelpark in Nederland. Per 30 juni 2015 bedraagt de afnameverplichting € 185 miljoen (31 december 2014 € 194 miljoen).