Vorig resultaat Volgend resultaat

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 2014 Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2014

  (in miljoenen euro's) 2014 2013*
  Resultaat over de verslagperiode 180 -43
  Aanpassingen voor:    
1-3  Afschrijvingen 332 335
   Bijzondere waardeverminderingen 0 285
   Resultaat uit verkoop deelnemingen 0 17
   Nettofinancieringsresultaat 35 26
   Resultaat uit investeringen verwerkt volgens de equity-methode -40 -47
   Mutatie aan komende jaren toe te rekenen baten -10 -11
   Winstbelasting 106 -53
       
    603 509
       
  Mutatie voorraden -10 10
  Mutatie debiteuren en overige vorderingen 46 -82
  Mutatie voorzieningen -202 -75
  Mutatie overige langlopende verplichtingen 118 174
  Mutatie kortlopende verplichtingen exclusief kredietinstellingen -77 -145
       
    478 391
       
  Betaalde financieringslasten -30 -22
27 Betaalde winstbelastingen -4 -20
       
  Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten 444 349
       
  Ontvangen financieringsbaten 13 12
  Dividend uit investeringen verwerkt volgens de equity-methode 50 62
  Vervreemding (verwerving) van dochterondernemingen, na aftrek van afgestoten (verworven) geldmiddelen 1 -11
1,3 Verwerving van (im)materiële vaste activa -401 -312
2 Verwerving van vastgoedbeleggingen -35 -20
   Ontvangsten van overige beleggingen 517 519
   Betalingen voor overige beleggingen -509 -472
  Verwerving financiële vaste activa, incl. beleggingen -33 -44
  Vervreemding financiële vaste activa, incl. beleggingen 17 10
  Vervreemding (im)materiële vaste activa en vastgoedobjecten 6 20
       
  Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten -374 -236
       
  Nettokasstroom uit bedrijfs- en investeringsactiviteiten 70 113
       
  Ontvangsten uit leasebetalingen 0 15
  Aflossing van opgenomen leningen -68 -73
  Opname langlopende leningen 4 0
10 Betaald dividend  0 -92
       
  Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten -64 -150
       
  Netto-toename geldmiddelen en kasequivalenten 6 -37
  Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari 759 799
  Valutakoers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen 10 -3
  Geldmiddelen en kasequivalenten per 31 december 775 759

De herziening van de vergelijkende cijfers is het gevolg van de toegepaste stelselwijzigingen (klik hier voor meer informatie).