Vorig resultaat Volgend resultaat

Dialoog met onze stakeholders Schema stakeholderdialoog

Stakeholderdialoog en materiële thema’s

NS bepaalt haar beleidsprioriteiten op basis van materialiteit: een afweging van belangen van stakeholders en de daadwerkelijke impact die NS kan hebben op het onderwerp. Onze materiële thema's bepalen we ieder jaar opnieuw, onder meer op basis van gesprekken met stakeholders. NS heeft afgelopen jaar de materiële thema’s van 2013 beoordeeld op actualiteit en geldigheid en hierbij ook de aangescherpte strategie betrokken.

In de materialiteitsmatrix staat aan welke thema’s onze belangrijkste stakeholders het meeste belang hechten en welke prioriteit zij daaraan geven. Dit beeld wordt bevestigd door een aantal extra checks: continue monitoring, een media- en internettracking, een e-survey onder stakeholders en bijeenkomsten met stakeholders. Daarnaast hebben interne experts sectorkennis en ontwikkelingen in de keten ingebracht.

Materialiteitsmatrix 2014

 1. Klanttevredenheid (reiziger op 1,2 en 3, waaronder tevredenheid over vervoerscapaciteit)
 2. Drempelloos reizen van deur tot deur (OV-chipkaart, aansluitingen, reisinformatie)
 3. Punctualiteit
 4. (Sociale) veiligheid
 5. Duurzame mobiliteit (bezettingsgraad daluren, modal shift stimuleren, ontspannen/ontmoeten in trein en station)
 6. Duurzame NS (energie, CO2, afval-efficiëntie en vergroenen eigen processen en in keten)
 7. Transparantie
 8. Financiële positie
 9. Risicomanagement
 10. Integriteit
 11. (Voorzieningen op) Stations
 12. Toegankelijkheid (gebruiksgemak)
 13. Infrastructurele verbeteringen en ontwikkelingen
 14. Activiteiten in Europa
 15. Inkoopbeleid
 16. Aantrekkelijke werkgever
 17. Privacy
 18. Innovatie

Materialiteitsmatrix

De materialiteitsmatrix laat zien dat onze stakeholders klanttevredenheid (reiziger op 1,2 en 3), drempelloos reizen van deur tot deur en punctualiteit als meest materiële thema’s aanmerken. De thema’s toegankelijkheid en innovatie worden door de stakeholders belangrijker geacht dan NS dacht en hebben daarom een hogere prioritering gekregen. Stakeholders vinden toegankelijkheid een steeds belangrijker thema vanwege de toename van het aantal ouderen in het OV. Zij zien kansen om ouderen meer gebruik te laten maken van NS-diensten door in te zetten op deur-tot-deur en de samenwerking met andere vervoerders.

Het stimuleren van innovaties bij NS en in de hele OV-keten zien stakeholders als belangrijk om mobiliteit te verduurzamen en de reis van deur tot deur te faciliteren. Naast de verbinding met andere openbaarvervoermodaliteiten, kan betere afstemming tussen trein en auto ook helpen in de deur-tot-deurreis. Geïntegreerde reisinformatie over P+R- en OV-voorzieningen kan helpen om meer reizigers van A naar B te vervoeren.

Anticiperen op de toekomst

Het kabinet is akkoord gegaan met de Lange Termijn Spooragenda (LTSA). Daarin staan de ambities van het Rijk voor de ontwikkeling van de spoorsector in de komende 15 jaar. NS en ProRail werken in nauw overleg met het ministerie van IenM aan een verwezenlijking van de gedeelde spoorambities en aan de operationele uitwerking van de LTSA. Dit gebeurt onder meer met het programma Beter en Meer. Waar mogelijk en nodig zoeken we ook de samenwerking met andere stakeholders. Het programma richt zich vooral op verbetering van de betrouwbaarheid van de treindienst en hoogfrequent rijden op drukke corridors, verbetering van de veiligheid op en om het spoor en een verbeteraanpak voor stations gericht op onder andere vervoerders en reizigers. Meer informatie over Beter en Meer staat hier.

De stakeholdertabel vat de veelheid aan stakeholderdialogen van NS samen. De nummering verwijst naar de thema’s uit de materialiteitsmatrix.

Van dialoog tot impact

 

 

 

 

“Met het besluit om vanaf 2015 alle Nederlandse treinreizen te vergroenen met elektriciteit uit nieuwe windparken, toont NS maatschappelijk leiderschap. Er is in Nederland geen enkel ander bedrijf dat in deze omvang verduurzaamt. Ons partnership met NS en de andere spoorvervoerders, zien we als een voorbeeld voor andere energie-intensieve sectoren.”

Jeroen Overgoor, Directeur Communication & Public Affairs, Eneco

“Auto en trein zijn geen concurrenten, maar vullen elkaar aan in de mobiliteit van mensen. Vanuit die gedachte is een partnership tussen ANWB en NS meer dan logisch. In het verleden stonden onze organisaties vaak lijnrecht tegenover elkaar zonder daarover een goed gesprek te voeren. Die tijden liggen achter ons. De relatie is verstevigd en het vertrouwen in elkaar gegroeid. Goed voorbeeld van concrete samenwerking is een project om informatie over P+R-terreinen beter te ontsluiten.”

Niels van Unnik, Senior Adviseur Public Affairs, ANWB