Vorig resultaat Volgend resultaat

Bedrijfsopbrengsten Onderliggend resultaat uit bedrijfsactiviteiten

Bedrijfslasten

(in miljoenen euro’s)   2014   2013
   %  %
Lonen en sociale lasten 1.374 36 1.323 33
Overige personeelskosten 72 2 71 2
Inhuur personeel 100 3 96 2
Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen 332 8 610 15
Gebruiken grond- en hulpstoffen, voorraad en energie 473 12 485 12
Geactiveerde produktie eigen bedrijf -137 -4 -176 -4
Uitbesteed werk / andere externe kosten 450 12 465 12
Infraheffing en concessievergoeding 779 20 708 18
Overige bedrijfslasten 420 11 408 10
Totaal bedrijfslasten 3.863 100% 3.990 100%

De bedrijfslasten van NS daalden van € 3.990 miljoen in 2013 naar € 3.863 miljoen in 2014 vooral doordat in 2013 bijzondere lasten waren opgenomen ten bedrage van € 125 miljoen ten gevolge van de afboeking van het Fyra/V250-materieel.

Lonen en salarissen

De lonen en sociale lasten zijn met 4% gestegen van € 1.323 miljoen in 2013 naar € 1.374 miljoen in 2014. Voor medewerkers die vallen onder de NS CAO en andere CAO’s is in 2014 € 57 miljoen pensioenpremie betaald (2013 € 45 miljoen). Voor medewerkers onder de NS CAO geldt dat de afgedragen pensioenpremie voor twee derde deel voor rekening van de onderneming komt en voor een derde van de medewerkers.

Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen

De afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen zijn gedaald ten opzichte van 2013. Dit komt vooral doordat in 2013 een afwaardering van het Fyra/V250-materieel heeft plaatsgevonden.

Infraheffing en concessievergoeding

De gebruiksvergoeding voor de railinfrastructuur (infraheffing en concessievergoeding) is in totaal met € 71 miljoen gestegen naar € 779 miljoen (2013: € 708 miljoen). De gebruiksvergoeding voor de Nederlandse railinfrastructuur is gestegen van € 358 miljoen in 2013 naar € 394 miljoen in 2014. De gebruiksvergoeding in Engeland bedroeg € 357 miljoen (2013: € 329 miljoen) en voor de Duitse railinfrastructuur bedroeg deze € 28 miljoen (2013: € 21 miljoen).

Overige posten

De kosten voor het gebruik van grond- en hulpstoffen, voorraden en energie, uitbesteed werk, alsmede de overige bedrijfslasten zijn nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2013.