Vorig resultaat Volgend resultaat

Investeringen Eigen vermogen

Financiering

De netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg € 444 miljoen (2013: € 349 miljoen). De investeringen vergden een netto kasuitstroom van € 436 miljoen (2013: € 332 miljoen). De overheveling van deposito’s naar geldmiddelen was per saldo € 12 miljoen (2013: € 47 miljoen). Deze overheveling classificeren we onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, mede hierdoor bedroeg de kasstroom uit investeringsactiviteiten totaal € 374 miljoen (2013: € 236 miljoen). In 2014 is geen dividend uitbetaald. Bovenstaande resulteert in een positieve kasstroom van € 6 miljoen (2013: € 37 miljoen negatief). Het werkkapitaal steeg met € 201 miljoen (2013: € 199 miljoen toename) als gevolg van de afname van de crediteuren, voorzieningen en overige schulden.