Vorig resultaat Volgend resultaat

Afval verminderen en hergebruiken Reizen van deur tot deur

Medewerkers in Nederland

HR & organisatie

De reiziger staat in de dienstverlening van NS centraal. Onze medewerkers leveren een grote bijdrage aan de manier waarop die zijn reis beleeft en onze prestaties beoordeelt. We vinden het belangrijk dat medewerkers zich dat eigen maken in gedrag en spirit en zich daarop ook laten aanspreken. Ze maken het verschil door te handelen vanuit onze kernwaarden gastvrij, proactief, verbindend en vakkundig. We streven naar een volwassen arbeidsrelatie waarin ruimte is voor flexibiliteit en maatwerk.

Onze medewerkers

  • Ultimo 2014 bestond de NS-populatie uit 28.348 medewerkers (25.532 fte's), exclusief medewerkers van joint ventures
  • 22.142 van onze medewerkers werken in Nederland
  • Van alle NS-medewerkers heeft 85,7% een contract voor onbepaalde tijd
  • Het aandeel vrouwen bij NS is 26,9%
  • De gemiddelde leeftijd van medewerkers is 43,1 jaar

Trends in de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt wordt krapper. NS speelt hierop in met gerichte werving, eigen opleidingen, aandacht voor de betrokkenheid van medewerkers, behoud van vakmanschap en de ontwikkeling van talent. Daarmee willen we een toppositie houden op de Nederlandse arbeidsmarkt. NS werkte in 2014 mee aan het Sectorplan OV, waarin werkgevers in de vervoersector met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 20 miljoen euro uittrekken voor leerwerkplekken en OV-leerbanen voor jongeren en duurzame inzetbaarheid voor machinisten, chauffeurs, conducteurs en monteurs.

Medezeggenschap

In het kader van ‘Eenvoud, Eenheid en Eigenaarschap’ is in 2014 – naar aanleiding van de wijziging van de besluitvormingsstructuur in de vorm van de ExCo – de medezeggenschapstructuur onderwerp van gesprek geweest. Zo hebben we uitgangspunten vastgesteld voor alternatieven. Aandachtspunten zijn onder meer een goede afspiegeling van ons medewerkersbestand, heldere afspraken over onderwerpen waarover medezeggenschap meepraat, en een samenwerkingsmodel tussen zeggenschap en medezeggenschap op basis van gelijkwaardigheid, respect en intensief contact. Het gesprek wordt begin 2015 voortgezet over mogelijke aanpassing van de structuur en werkwijze. In september 2015 zijn er nieuwe OR-verkiezingen.

COR in 2014

De Centrale Ondernemings Raad heeft in 2014 regelmatig overlegd met de NS-directie. Belangrijke onderwerpen waren: vorming Executive Committee, uitfaseren papieren kaartjes, 100% sluiten poortjes, bieding concessie Limburg, adviezen in het kader van TOP fase 3 (Legal, Procurement, NS Leercentrum en HR), Masterplan ProRail-NS en NS Next.

Werving

In 2014 hebben we 2.057 mbo-vacatures en 419 vacatures op hbo- en wo-niveau ingevuld (waarvan 29 trainees). Daarnaast zijn er ook 125 stagiairs bij ons aan de slag gegaan. Stagiairs haalt NS binnen om jongeren werkervaring te bieden, maar ook om talent voor de toekomst aan zich te binden. De InhuurDesk heeft in 2014 656 tijdelijke plekken opgevuld met externe kennis. Alle activiteiten op het gebied van werving zijn in 2014 geïntegreerd en vinden nu vanuit één afdeling plaats.

Online werving

Steeds vaker komt NS via social media in contact met potentiële collega’s. Daarin hebben we onze expertise verdiept. Daarnaast is het afgelopen jaar de wervingssite www.werkenbijns.nl verbeterd, zodat de online zichtbaarheid van NS als werkgever nog beter is geworden.

Intermediair Imago Onderzoek

In het Intermediair Imago Onderzoek eindigde NS in 2014 op plek 16 (2013: 14). Een goed imago is voor NS belangrijk om talentvolle mensen te interesseren voor een baan bij NS en te zorgen voor een betrokken en gekwalificeerde medewerkerspopulatie. Daarbij streven we naar diversiteit en inclusiviteit en kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Medewerkerbetrokkenheid

Met het medewerkerbetrokkenheidsonderzoek (MBO) onder alle medewerkers van NS in Nederland onderzoeken we of onze medewerkers zich verbonden voelen met de visie, ambities en cultuur van NS. Ook analyseren we of zij zich in staat voelen om een gerichte bijdrage te leveren aan het succes van NS. Medewerkers gaven het werken bij NS in 2014 hetzelfde rapportcijfer als het jaar ervoor: 7,3. Opvallend is dat er teams en afdelingen zijn die ten opzichte van 2013 aanzienlijk hoger scoren. Daaruit blijkt dat er nog veel mogelijkheden zijn om van elkaar te leren. Medewerkers maken in teambesprekingen concrete afspraken over aanpassing, versnelling of aanvulling van verbeteracties die de betrokkenheid vergroten. NS werkt aan middelen om vorderingen hierin eenvoudig te volgen, onder meer via online peilingen in de Railpocket.