Vorig resultaat Volgend resultaat

Managen van risico’s 1 Complexiteit externe omgeving

Toelichting belangrijkste risico’s

Als onderdeel van het businessplan-proces heeft de ExCo op basis van onder andere de geïdentificeerde risico’s in de bedrijfsonderdelen de belangrijkste concernrisico’s vastgesteld. Hierbij is gekeken naar de relatie met het realiseren van de strategische doelstellingen en de materiële thema’s die zijn benoemd. De concernrisico’s worden in onderstaande tabel geplot op de risicocategorieën die NS hanteert en worden daarna verder toegelicht.

  Concernrisico’s Overige opmerking
Strategische risico’s 1, 2, 3, 4, 6 -
Operationele risico’s 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 -
Financiële risico’s - Zie ‘financieel risicobeheer’ in Jaarrekening
Rapportage risico’s - Zie controleverklaring en Assurance opdracht accountant
Compliance risico’s - In voldoende mate beheerst, behoudt blijvende aandacht