Vorig resultaat Volgend resultaat

9 Arbeidsonrust 11 Terreurdreiging

10 Veiligheidsincident

Omschrijving

Het risico dat er een verwijtbaar veiligheidsincident plaatsvindt met lichamelijk letsel of dodelijke afloop als gevolg.

Toelichting

Onder een ongeval verstaan we een veiligheidsincident met één of meer slachtoffers tot gevolg. Zo’n ongeval kan ontstaan door het falen van systemen of door fouten van onder andere medewerkers, spoorwegbeheerders, aannemers of door agressie van reizigers tegenover NS-medewerkers. Hoewel de trein tot de veiligste vervoersmiddelen behoort, hebben enkele incidenten en ongevallen in het recente verleden aangetoond dat het beter kan. Naast spoorwegveiligheid is het bieden van een veilige werkomgeving voor onze medewerkers erg belangrijk voor de continuïteit van onze dienstverlening. Naast fysiek letsel bij reizigers of medewerkers, kunnen veiligheidsincidenten leiden tot reputatieschade en juridische procedures met schadevergoeding tot gevolg.

Maatregelen

Veiligheid heeft een prominente plek binnen de bedrijfsvoering en we werken intensief samen met andere partijen zoals ProRail en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Ter verhoging van de spoorwegveiligheid werkt NS met ProRail en andere vervoerders continue aan het reduceren van het aantal roodseinpassages op het spoor. Ook het ministerie van IenM is hierbij aangesloten. In 2013 is gestart met een ERTMS-proef op het traject Utrecht-Amsterdam. De pilot duurde tot eind 2014 en wordt nu geëvalueerd. Dit Europese systeem verhoogt naar verwachting de veiligheid op het spoor. Verder zijn het ORBIT- en Routelintsysteem getest die de machinist informatie geven over bijvoorbeeld het seinbeeld, waardoor geanticipeerd kan worden op toekomstige situaties op het spoor.

In 2014 is veel aandacht besteed aan de veiligheidscultuur binnen NS. Zo is de verantwoordelijkheid voor de veiligheidscultuur expliciet belegd bij de CEO en zijn de CEO en CFO gestart met reguliere ‘safety walks’. Naast de veiligheidscultuur is in 2014 de veiligheidsstructuur aangepast. De verantwoordelijkheid voor alle veiligheidsdeelgebieden is belegd in de top van de organisatie. Ook werkt NS voor de sociale veiligheid van het personeel samen met de vakbonden en is in 2014 een mediacampagne uitgevoerd.

Restrisico

NS heeft adequate beheersingsmaatregelen geïmplementeerd. Waar mogelijk worden initiatieven ter verbetering van de veiligheid opgepakt, al dan niet samen met andere partijen uit de spoorsector. Ondanks al deze inspanningen blijft de mogelijkheid op een ernstig ongeval bestaan.