Vorig resultaat Volgend resultaat

Organisatie van duurzaamheid Zorg voor privacy

Ethics & Compliance

De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor compliance. Compliance is een lijnverantwoordelijkheid. Het management is verantwoordelijk voor een goede beheersing van de compliance-risico’s binnen hun eigen aandachtsgebied. De Ethics & Compliance-functie van NS (‘Ethics & Compliance’), onder leiding van de stafdirecteur NS Legal, heeft de hiervan afgeleide verantwoordelijkheid om:

  • de raad van bestuur en het lijnmanagement bij te staan en te adviseren over de identificatie, beoordeling en beheersing van compliance-risico’s en de daarover te maken keuzes;
  • de NS-medewerkers te informeren en adviseren over compliance ter bevordering van integer gedrag.

Ethics & Compliance is betrokken bij de identificatie en analyse van compliance-risico’s, voorbereiding van beleid, communicatie, training en awareness, monitoring en rapportage op het gebied van compliance en integer gedrag. Ethics & Compliance werkt samen met diverse NS-stafafdelingen die daar ook bij betrokken zijn.

Ethics & Compliance betrekt in haar oordeelsvorming niet alleen het bedrijfsbelang voor de korte termijn maar eveneens de langetermijnbelangen ter beheersing van de compliance-risico’s en het behoud van een goede reputatie in de markt, bij de klanten van NS en bij overige betrokkenen.

Een van de speerpunten van het Ethics & Compliance-programma is het vermijden van omkoping en corruptie. Om het NS-beleid op dit gebied onder de aandacht te houden zijn diverse interne nieuwsberichten verspreid en is het onderwerp besproken tijdens trainingen en teamoverleggen van de bedrijfsonderdelen. Ook is gebruik gemaakt van een hiertoe ontwikkelde e-learning voor specifieke doelgroepen, waaronder Procurement. Extra aandacht is besteed aan naleving door leveranciers van uitgangspunten van het NS beleid tegen omkoping en corruptie, onder meer door screening in het kader van Duurzaam Inkopen en toepassing van de NS Supplier Code of Conduct.