Verwijder uw selectie(s)

Duurzaam inkopen

Leveranciers kunnen een grote bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van NS. In onze inkoopactiviteiten nemen we een regierol. Met een jaarlijkse besteding van ruim 1 miljard euro aan goederen en diensten kunnen we als inkopende partij invloed uitoefenen op het verduurzamen van producten en processen van leveranciers.

Onze MVO-eisen worden verwoord in de inkoopgovernance en zijn verankerd in de Algemene Inkoopvoorwaarden (www.nsprocurement.nl). NS heeft haar verantwoordelijkheid naar de samenleving vastgelegd in een aantal ambities en sluit hiervoor aan bij het United Nations Global Compact.

Verder werken we nauw samen en dagen de markt uit om innovatieve en duurzame biedingen in te dienen. Met de volgende initiatieven gaven we invulling aan onze regierol:

  • Leveranciers-assessments

Sinds 2014 nemen we Corporate Social Responsibility (CSR) assessments af bij onze grootste leveranciers: we kijken hoe zij omgaan met aspecten als omgeving, sociaal, ethiek en keten. Scores maken het mogelijk leveranciers te vergelijken en risico’s in te schatten. In 2015 zal het assessment ook ingezet worden bij de selectie of gunning van opdrachten. Samen met DB, SNCF, Alstom, Bombardier en Siemens werkt NS aan Railsponsible. Dit initiatief heeft tot doel de methodiek als standaard te gebruiken binnen de spoorindustrie.

  • Verduurzaming van inkoop door aanbestedingsplannen en circulair inkopen

NS gebruikt bij al haar Europese aanbestedingen een aanbestedingsplan. Dit interne document beschrijft de processtappen die nodig zijn in de voorbereiding van een aanbesteding. In 2014 hebben we aanvullende checks toegevoegd om inkoop duurzamer te maken. NS heeft daarnaast de Green Deal Circulair inkopen getekend. Met de ondertekening verplichten we ons om waar mogelijk circulair in te kopen en ervaringen te delen met andere inkopende partijen.

  • Gedragscode voor leveranciers met meeste ‘spend’

In 2014 hebben de leveranciers van NS met de grootste spend – gelijk aan ruim 50% van de totale NS-inkoop – een gedragscode ontvangen. Hierin staat expliciet onder welke voorwaarden we zaken willen doen met leveranciers. Een algemene eis is dat alle leveranciers hun verantwoordelijkheid moeten nemen in het kader van maatschappelijk ondernemen. Daarbij hoort dat zij de essentie onderschrijven van standaarden op dit gebied, zoals onder meer vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de standaarden die onder andere zijn vastgesteld door de ILO, OECD en ICC.

Aan de leveranciers de vraag conform deze voorwaarden te handelen en aan te geven wanneer zij daarvan afwijken. In 2015 wordt de code voor nieuwe leveranciers onderdeel van de inkoopvoorwaarden. NS laat een onafhankelijke partij assessments uitvoeren naar de naleving van de gedragscode. Bij vastgestelde overtreding of niet naleven van de code beoordelen we eerst het risico. Op basis daarvan gaan we in gesprek met de leverancier en verzoeken we om een verbeterplan. Bij ernstige overtredingen, zoals corruptie, kan worden besloten de relatie te verbreken. Dit staat zo ook vastgelegd in contracttemplates. Uitsluitingscriteria gelden ook voor onderaannemers van onze leveranciers.

NS onderschrijft de NEVI-gedragscode, die leidraad geeft voor ethisch handelen en eerlijk zaken doen (Handreiking verantwoord inkopen, NEVI 2012). NS heeft beleid tegen omkoping en corruptie opgesteld. Als onderdeel van de implementatie volgen alle inkopers binnen NS een e-learningmodule Ethics & Compliance en wordt aandacht besteed aan het belang van goede naleving van het beleid.