Vorig resultaat Volgend resultaat

Herziene geconsolideerde balans per 1 januari 2013 Herziene geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2013

Herziene geconsolideerde balans per 31 december 2013

(in miljoenen euro's) Gerapporteerd per 31 december 2013 Effect stelselwijziging IFRS 11 en overige reclassificaties Herziene stand per 31 december 2013
Activa      
Vaste activa      
Materiële vaste activa 3.127 -12 3.115
Vastgoedobjecten 320 -151 169
Immateriële vaste activa 137 -12 125
Investeringen verwerkt volgens de equity-methode 14 183 197
Overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen 206 -1 205
Uitgestelde belastingvorderingen 387 -2 385
Totaal vaste activa 4.191 5 4.196
       
Vlottende activa      
Voorraden 114 -5 109
Overige beleggingen 231 0 231
Debiteuren en overige vorderingen 1.002 -457 545
Te vorderen winstbelasting 30 0 30
Geldmiddelen en kasequivalenten 919 -160 759
Totaal vlottende activa 2.296 -622 1.674
       
Totaal activa 6.487 -617 5.870
       
Eigen vermogen en verplichtingen      
Eigen vermogen      
Geplaatst aandelenkapitaal 1.012 0 1.012
Reserves 2.075 0 2.075
Onverdeelde winst -43 0 -43
Totaal groepsvermogen 3.044 0 3.044
Minderheidsbelang derden 0 0 0
Totaal eigen vermogen 3.044 0 3.044
       
Aan komende jaren toe te rekenen baten 122 0 122
Leningen en overige financiële verplichtingen inclusief derivaten 731 -1 730
Personeelsbeloningen 37 -4 33
Voorzieningen 182 0 182
Overlopende posten 34 -11 23
Uitgestelde belastingverplichtingen 158 0 158
Totaal langlopende verplichtingen 1.264 -16 1.248
       
Leningen en overige financiële verplichtingen 57 0 57
Verschuldigde winstbelasting 12 -4 8
Crediteuren en overige schulden 1.181 -178 1.003
Vooruitontvangen baten 733 -419 314
Voorzieningen 196 0 196
Totaal kortlopende verplichtingen 2.179 -601 1.578
Totaal verplichtingen 3.443 -617 2.826
Totaal eigen vermogen en verplichtingen 6.487 -617 5.870